اوکراین مذگان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اعالم شده كه باشــگاه االهلي رقيب پرسپوليس قصد دارد مبلغــي حدود 26 ميليارد تومان براي خريــد يك بازيكن هزينه كند. از آنجا كه االن ما با كشور عربستان بيشــتر از هر زمان ديگري در حالت كري خواندن هستيم و براي اينكه يك وقت كم نياوريم، پيشــنهاد ميكنيم مسووالن باشگاه پرسپوليس هر چه ســريعتر دو تا بازيكن بنجل از اوكرايــن جذب كنند كه تيم االهلی فكر نكند خبري شــده! آقاي االهلی! بازيكن كاستاريكايي ميآوري؟ ما خودمان اوكراين مذگان داريم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.