سرقت از كاوه و حاجي صفي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آمار 7 پاس گل، کاوه رضایي را تبدیل به بهترین پاسور لیگ شانزدهم کرد. مهاجم شــماره 9 تیم علیرضــا منصوریان، در هیچ مقطعي از فصل در کــورس آقاي گلي قرار نداشت اما توانست آمار ضعیف گلزنياش را با پاسهاي هوشمندانه و خلق موقعیتهاي متعدد براي همبازيها جبــران کند. کاوه، باالتر از ایمان مبعلي و محســن مســلمان، بهترین پاسور فصل لقب گرفت اما در جشن تقدیــر از بهترین بازیکنان فصل گذشــته، این عنــوان به طرز اعجــابآوري به ایمان مبعلي ســپرده شــد. کاوه پاسهاي خود را در هفتههاي اول، هشــتم، نهــم، پانزدهم، نوزدهم، بیست و پنجم و سيام و به ترتیب مقابل تیمهاي نفت تهران، ســیاه جامگان، سایپا، سپاهان، پیکان، فوالد و سپاهان براي سایر بازیکنان استقالل مهیا کرد.

مبعلي در حالي جایزه بهترین پاســور لیــگ شــانزدهم را به دســت آورد که با 5 پــاس گل، عملکرد ضعیفتري نســبت به کاوه رضایــي داشــت امــا برگزارکنندگان مراســم به دلیل غیبت کاوه رضایي تصمیم گرفتند عنوان بازیکن ســابق اســتقالل را بــه بازیکن دیگــري تقدیم کننــد. مبعلي پاسهــاي خــود را در هفتههــاي ســوم، هفتم، دوازدهم، چهاردهــم و نوزدهم برابر پدیده، ماشینسازي، فوالد، صبا و استقالل خوزســتان براي هم تیميهاي خود ارسال کرده بود.

کاوه فصــل جدیــد را در لیگ فوتبال بلژیک آغاز کــرده و طبیعتا نميتوانســته به مراســم فدراســیون فوتبال برسد اما آیا این امکان وجود نداشــت که او در مراســم بهعنــوان بهترین پاســور معرفي شــود و باشگاه استقالل به نمایندگي از این بازیکن، جایزهاش را دریافت کند؟ با این حساب اگر مهدي طارمي نیز پرســپولیس را به مقصد یک باشگاه خارجي ترك کرده بود، ساسان انصاري یا منشــا باید جایــزه بهترین گلزن فصل را تصاحب ميکردند؟

نکتــه دیگر درباره انتخاب ضلع ســوم بهترین پاســورهاي لیگ شــانزدهم است. محســن مســلمان. هافبکــي کــه فصلي درخشان را سپري کرد اما فقط 3 پاس گل داد. در مقایســه با او، احسان حاجي صفي ميتوانســت یکي از گزینهها باشد. کاپیتان سابق سپاهان که فصل قبل و در هفتههاي دهم، یازدهم، سیزدهم، شانزدهم، هفدهم و بیست و چهارم به ترتیب مقابل سایپا، فوالد، صبا، پدیده، نفت تهران و سیاه جامگان هم تیميهاي خود را در موقعیت گل قرار داده بود.

از حاجي صفي اما نامي در میان گزینهها دیده نشــد. مدافع هافبک جدید پانیونیوس کــه پاسهــاي گل او نادیده گرفته شــد و دلیلاش را هم کســي نفهمید. اگر انتخاب بهترین پاسور یک جایزه سلیقهاي و مبتني بر داوري بود، حــذف کاوه کمي منطقي به نظر ميرســید. در همه دنیا برگزارکنندگان چنین جشــنهایي ترجیح ميدهند جایزه را به دست بازیکناني بسپارند که در مراسم حضور دارند اما بهترین پاسور ابدا یک انتخاب ســلیقهاي نیست و به واســطه آمار انتخاب ميشــود. عنواني که ایمان مبعلي در جشن بهترینهاي فصل به دست آورده، متعلق به خود او نیســت. این جایزه، در روز روشن از کاوه رضایــي و حتي احســان حاجي صفي سرقت شده اســت. از بازیکناني که بهترین پاسورهاي فصل گذشته فوتبال ایران بودند.

کج ســلیقگيهاي فدراســیون در این مورد هم نمایان شد. عنواني که ميتوانست به بازیکناني دیگر برســد- آن هم با تکیه بر آمار – امــا به بازیکني دیگــر تعلق گرفت. فدراســیون فوتبال اما فعال سکوت ميکند. کار همیشــگي کــه مدام تکرار ميشــود و ابهامها را برطرف نميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.