هت تريک آندو در تبريز

تیموریان به گسترش فوالد پیوست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در حالی که تب نقــل و انتقاالت در فوتبال ایران با شــروع مســابقات لیگ برتر تقریبــا فروکش کرده، آندرانیک تیموریان با پیوســتن به گسترش فوالد تنور نقل و انتقــاالت را دوباره داغ کــرد. تیموریان پس از توافق نهایی با باشگاه گسترش فوالد قراردادی یکساله با مســووالن این باشــگاه امضا کرد و رسما به این تیم پیوســت. قرارداد آندو با گسترش فوالد سومین حضور او در تبریز خواهد بود تا کاپیتان ســابق تیم ملی ایران بعد از تراکتورســازی و ماشین سازی، برای بار سوم به تبریز بازگشــته و این بار با پیراهن گسترش فوالد در لیگ بازی کند.

کاپیتان سابق تیم ملی لیگ شانزدهم را در ماشین سازی شروع کرد اما به دلیل مصدومیت چند هفته اول را از دست داد.

در بازگشــت به فوتبال نیز از نظــر بدنی چندان خــوب ظاهر نشــد و حتی کارلوس کــیروش نیز در اقدامی قابــل توجه او را از تیم ملــی فوتبال خط زد. در نیم فصل لیگ شانزدهم علیرضا منصوریان خواهان جذب آندو بود و به همین منظور رضایتنامه او از سوی باشگاه ماشین سازی صادر شد.

محرومیت اســتقالل از نقل و انتقــاالت اما مانع حضور آندو در جمع آبیپوشــان شــد تا او مجبور به پیوستن به تیم دیگری شود. تیموریان ترجیح داد نیم فصل دوم لیگ شانزدهم را در نفت تهران بازی کند.

او در نفــت بار دیگر به اوج برگشــت و بازیهای درخشــانی را برای تیم علی دایی انجــام داد. آندو در قهرمانــی نفت تهــران در جام حذفی نیــز نقش قابل توجهــی ایفا کرد اما با پایان قــراردادش و با توجه به مشــکالت نفت دیگر قصــد ماندن نداشــت. حاال در شــرایطی که خیلیها نگــران آینده بازیکــن باتجربه فوتبــال ایران بودند، او ترجیــح داد بار دیگر در تبریز فوتبالــش را ادامــه دهــد. آندو که ســابقه حضور در تراکتورســازی و ماشین سازی را داشت، اینبار به تیم آبیپوش این شــهر رفته و در لیگ هفدهم پیراهن این تیم را بر تن میکند.

قرارداد تیموریان با گســترش فوالد یکساله امضا شد تا این بازیکن از این پس رسما شاگرد لوکا بوناچیچ باشد. او روز سهشــنبه به انجام آزمایش های پزشکی مــی پردازد و پس از آن به ثبت قــرارداد خود خواهد پرداخــت. نکتهای که در رابطه با حضور آندو قابل ذکر است اینکه وی قطعا نمیتواند در دیدار هفته دوم لیگ هفدهم حضور پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.