روز پرحاشيه غيرفوتبالیها

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پايان 28 ساله رييس فدراسيون بوكس! بداخالقیها به استعفای رييس فدراسيون هندبال ختم شد داورزنی: فعال با استعفای رحيمی موافقت نكردهايم درگيری غالمی و موسوی؛ اخراج عادل از اردوی واليبال ديروز اتفاقــات غافلگيركنندهای در ورزش رخ داد. از اســتعفای ناطق نوری از فدراســيون بوكس تا كناره گيری رحيمی، رييس فدراســيون هندبــال كه دومی هنــوز مورد موافقت قــرار نگرفتــه. در كنار اينها درگيری عادل غالمی و محمد موســوی كه منجر به اخراج غالمی شد و فدراســيون يكطرفه به قاضی رفت، از ديگر موضوعــات مهم ديروز بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.