برد ‌ي‌اف:‌به‌سردار‌و‌بقيه‌بايد‌فرصت‌داد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي روبين كازان بعد از نمايش درخشان ستاره ايراني در نيمه دوم بازي با آرســنال از هواداران كازاني خواســت بــه اين بازيكن فرصت بدهند تا بيشــتر تاثيرگذاري خود را نشان بدهد.

هياهوي چند هفته گذشته پيرامون انتقــال ســردار آزمون به التزيــو با رقم وسوســه كننده 20 ميليــون يورو باعث شد تا اين ستاره ايراني بيش از پيش در بازگشــت به كازان در ديد قرار بگيرد و انتظارات از او براي درخشش در تركيب روبين باال برود.

ســردار كــه در دو هفتــه ابتدايي نتوانســته بود مانع شكست اين تيم شود بعد از فشارهاي كاذب روحي و رواني در هفته ســوم با ورود به زمين در نيمه دوم پايه گذار اولين برد كازانيها شد؛ نمايش درخشــاني كه تعريف و تمجيد سرمربي روبين كازان از سردار را در پي داشت.

قربــان بــردي اف بعد از بــازي با آرســنال توال اينطور حرف ميزند: «تيم ما در اين فصل با دگرگوني گســتردهاي چــه در تركيب چه در افــكار تاكتيكي روبهرو شده و نياز به زمان دارد تا خودش را پيدا كند درست مثل بازيكنان جديد. من ميدانم كه انتظــارات از خريدهاي جديد باالست بخصوص از سردار آزمون اما بايد اين واقعيت كه آنها نياز به زمان دارند تا با تغييرات كنار بيايند را فراموش نكنيم.»

سرمربي روبين كازان در ادامه، همه شــايعات اخير پيرامون فروش آزمون را تكذيب و ميگويد: «مــا در اين هفتهها تنها در حد حدس و گمان از پيشــنهاد التزيو شنيديم و در عمل با هيچ پيشنهاد رسمي از باشــگاه ايتاليايي براي مذاكره پيرامــون فروش آزمون روبهرو نشــديم بنابراين وقتي چيزي جدي نيســت نبايد در خصوص شايعات تمركز خودمان را از دست بدهيم.»

سردار آزمون در حضور يك نيمهاي خــود براي روبين كازان عــالوه بر اينكه روي گل اول تيمش با حركت بدون توپ تاثيرگذار بــود بلكه با گرفتن يك پنالتي در دقيقه 74 توانســت زمينه گل دوم و برتــري كازانيها را نيــز فراهم كند تا با دريافت نمره 7 از سوي رسانههاي روسي جزو بهترين نفرات اين تيم در راه كسب اولين بــرد فصل قرار بگيــرد. آزمون در اين ديدار حساس يك بار هم تير دروازه حريف را به لرزه درآورد.

ســردار آزمــون اميــدوار اســت با درخشش در ليگ روسيه در جام جهانی موفق باشــد و بتواند با آمادگی كامل در اين تورنمنت مهم شركت كند.

بــردی اف هم تالش می كند آزمون را با آمادگــی كامل در خط حمله روبين كازان در اختيار داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.