حساب ويژه السد روي پورعلي گنجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازي ايران روســيه كه حتما برگزار ميشــود و كــیروش خبر داده بود كه برگزاري اين بازي قطعي شــده اســت اما بازي مقابل لهســتان در آلمان به خاطر برگزار نشدن شــهرآورد در آلمان و نامه فدراسيون فوتبال ايران به فدراســيون فوتبال آلمان لغو شده اســت. فدراســيون فوتبال آلمان كه تا پيش از اين براي برگزاري بازي تيم ملي مقابل لهستان در آلمان جــواب مثبت داده بود، حاال به فدراســيون فوتبال اعــالم كرده كه نميتواند پذيــراي تيم ملي فوتبال ايران در بازي دوستانهاش مقابل لهستان باشد. اين بازي قرار بــود 5 اكتبر 2017 يا همان 13 مهر 96 در آلمان برگزار شود. پس از اينكه فدراسيون فوتبال براي برگزاري شــهرآورد دوســتانه به فدراســيون فوتبــال آلمان نامه داد و از طرف آلماني خواســت شرايط برگزاري شهرآورد را فراهم كنند، فدراسيون فوتبال آلمان براي برگزاري شــهرآورد دوستانه شــرايط را مهيا كرد و حتي پليس آلمان امنيت بازي را تضمين كرد اما ماجرا به سمت و سوي ديگري رفت. فدراسيون فوتبال ايران اعالم كرد به دليل برگزاري ســوپر جام و آماده نشدن شرايط برگزاري بازي در بيله فلد، شــهرآورد در آلمان برگزار نميشــود. نامه دوم فدراسيون فوتبال ايران به فدراســيون فوتبال آلمان باعث شــده تا طرف آلماني از طرف ايراني به فيفا شكايت كند. آلمانيها اعالم كردهاند كه هيچ تيمي از ايران، چه باشگاهي و چه ملي و در هر رده ســني، حق برگزاري اردو و بازي دوستانه در آلمان را ندارند! اينكه چرا فدراسيون فوتبال ايران به جاي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس به فدراسيون فوتبال آلمان نامه نوشــته ميتواند يك سوال مهم باشــد. دو باشگاه استقالل و پرسپوليس با زيركي پاي خود را از اين ماجرا كنار كشــيدهاند. هر چند حامي مالي بازي عقيده دارد كه باشــگاه پرسپوليس پس از لغو شهرآورد بايد غرامت بدهد. سوال بعدي اين است كه چرا فدراسيون فوتبال با اين دو نامه، اين زمينه را فراهم كرده كه فدراسيون فوتبال آلمان از فدراســيون فوتبال ايران به فيفا شــكايت كند و در اين وضعيت بد مالي، فدراســيون فوتبال ايران با جريمه و محروميت احتمالي مواجه شود؟ مطمئنا لغو بازي مهم با لهســتان به دليل ارســال نامه درخواست فدراسيون فوتبال ايران از فدراســيون فوتبال آلمان، كیروش را به شدت عصباني خواهد كرد چرا كه تيم ملي يــك بازي مهم را با حريفي خوب از دســت ميدهد و البته فدراســيون فوتبال هم احتماال با جريمه روبهرو خواهد شد چون قرارداد بازي مقابل لهستان هم ظاهرا بسته شده و حاال به دليل ريجكت كردن آلمانيها، ممكن است لهستانيها خواهان گرفتن غرامت از فدراسيون فوتبال ايران شوند!

السد در حالي وارد دومين هفته از اردوي پيش فصل خود در يكي از اردوگاههاي شمال اتريش در كنار رشته كوههاي آلپ شد كه مرتضي پورعلي گنجي ستاره ايراني همچنــان يكي از آماده ترين و باانگيزه ترين بازيكنان اين تيم محســوب ميشــود. مدافعي كه اســوالدو پريرا سرمربي پرتغالي حســاب ويژهاي روي تواناييهاي او در ساختار تدافعي باز كرده عالوه بر حضور موثر در تمرينها اين روزها همچنان در كنار ستاره اسپانيايي السد روزهاي خوبي را سپري ميكند تا خودش را براي موفقيت در فصل آتي ليگ ستارگان قطر و بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا آماده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.