نكونام دعوت فدراسيون را نپذيرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جــواد نكونــام كــه اينروزهــا يكي از حاضــران در كالسهــاي پرواليســنس مربيگري اســت دعوت مسووالن فدراسيون فوتبال براي حضور درمراســم بهترينها را نپذيرفت.

جــواد نكونــام بعــد از خداحافظي از فوتبال به دنبال طي مدارج مربيگري است. او درحال حاضر در كالسهاي پرواليسنس زير نظر مدرس دانماركي شــركت میكند. نكونــام بهعنوان ميهمــان در اين كالسها براي آموزش و يادگيري بيشتر فن مربيگري حضور دارد. او از سوي مسووالن فدراسيون فوتبــال براي حضــور در مراســم انتخاب بهترينهــاي فوتبال ايران دعوت شــد اما اين دعوت را نپذيرفت. جواد نكونام هنوز به خاطر مسائل و ماجراهاي تيم ملي از دست مهدي تاج و محمدرضا ساكت دلخور است و با عدم حضورش در اين برنامه ناراحتياش را ابراز كرد. جواد نكونام كه بعد از خداحافظي از فوتبال در مسابقات مقدماتي جام جهاني بهعنوان دســتيار مشــغول به كار شده بود، كارلــوس كــيروش در اقدامــي ناگهانــي تمامي دستياران ايرانياش را اخراج كرد اما فدراســيون فوتبال هيچ حمايتي از مربيان ايراني نكرد و كامال دســت كيروش را براي هر تصميمي باز گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.