تمرينات ويژه المپياكوس براي انصاري فرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي آلبانيايي المپياكوس يونان تمرينات اضافــه را براي مهاجمان تيمش از جمله كريم انصاريفرد در آستانه بازي برگشت ليگ قهرمانان اروپا در نظر گرفته است. بســنيك هاســي عالقهمند به كار زياد اســت و زمان دقيقي براي تمرينات فشردهتر تيمش تعيين نميكند.

ايــن ســرمربي آلبانياييتبــار چند بازيكن تيمــش از جملــه بازيكنان خط حمله (كريم انصاريفــرد، امانوئل امنيكه و محمد بن) را از صبــح زود به مجموعه تمريني باشــگاه المپياكوس فراخواند. اين دســته از بازيكنــان در تمريــن عصر نيز با ســاير همتيميهاي خــود بايد تمرين ميكردند. ســرمربي تيــم المپياكوس به مهاجمانش درباره آمادگي فني و جسماني جهت بازي برگشــت ليگ قهرمانان اروپا برابر پارتيزان بلگراد نكاتي را گوشزد كرد تا از فرصتهاي بهدســتآمده نهايت بهره را ببرند. بســنيك هاسي تمرينات ويژهاي را براي انصاريفرد، امنيكه و محمد بن در نظر گرفت و از آنها درخواســت كرد تا با توان بيشتري در ميدان حاضر شوند.

تيــم المپياكوس يونان در بازي رفت مرحلــه مقدماتي ليــگ قهرمانــان اروپا در صربســتان با نتيجه 3 بر يك از ســد پارتيزان بلگراد گذشــت. كريم انصاريفرد در فهرست 18 نفره المپياكوس براي اين بازي قرار نداشــت. ديدار برگشــت امروز برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.