طارمي: با سومين آقاي گلي پياپي ميخواهم تاريخ ساز شوم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

چه كسي گفته از تشويق هواداران ناراحتم؟

مهدي طارمــي جدا از دريافت جايزه آقاي گلي براي دومين ســال پياپي بهعنوان بهترين بازيكن فوتبال ايران هم انتخاب شــد. اولين مصاحبه طارمي بعد از كسب اين عنوان البته پر است از تشكر و قدرداني كه با فاكتور گرفتن از آنها ميرســيم به بخشي كه او ميگويد: «خوشحالم كه اين اتفاق براي دومين ســال متوالــي روي داد و هواداران پرسپوليس مطمئن باشند كه امسال تمام تالشم را ميكنم تا بتوانم براي سومين سال متوالي آقاي گل ليگ ايران شده و در تاريخ فوتبال ايران ماندگار شوم. مطمئن باشيد تمام تالشم را ميكنم تا عالوه بر موفقيت در پرسپوليس بتوانم با ســومين آقاي گلي پياپي تاريخســاز شوم.» با عناوين و افتخاراتي كه تا اينجا طارمي به دست آورده و البته حضور موفق در تيم ملي، او در صورت پيشــروي پرسپوليس در ليگ قهرمانان ميتواند كانديداي مرد سال آسيا هم باشد. خودش ميگويد: «به هر حال همه عملكرد ما زير ذرهبين است. براي رسيدن بهعنوان بهترين بازيكن سال آسيا اگر بتوانم همراه با پرســپوليس در آسيا به فينال بروم مطمئنا شــانس زيادي براي رســيدن به اين عنوان دارم چرا كه معموال طي ســالهاي اخير بهترين بازيكن ســال آسيا از تيمي انتخاب ميشود كه به فينال آسيا رفته باشد. مطمئن هســتم اگر پرسپوليس قهرمان آسيا شود من هم ميتوانم بهترين بازيكن ســال آسيا شوم.» داستان ناراحتي طارمي از تشويق هواداران در محل تمرين و درگيري هواداران بر سر حمايت كردن يا نكردن از او حاشيه دو سه روز گذشته پرســپوليس بوده. آقاي گل پرسپوليسيها ميگويد: «چه كسي گفته من از تشــويق هواداران ناراحت ميشوم؟ من به هيچ عنوان از تشــويقهاي هواداران ناراحت نيســتم و آنها بودند كه با حمايتها و تشويقهايشان من را به اينجا رساندند. مطمئنا آنها هر چه ميخواهند ميگويند و من از كسي ناراحت نيســتم و به همه آنها احترام ميگذارم. من كه نميتوانم 40 ميليون هوادار را از خودم راضي نگه دارم اما همه آنها را دوســت دارم و برايم مورد احترام هستند. مطمئنا در هر خانــوادهاي بين اعضاي آن اختالف نظر به وجود ميآيد و درگيري روز يكشــنبه سكوها هم موضوع خاصي نبود كه برخي رسانهها براي جذب مخاطب بيشتر از من مايه ميگذارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.