انتقال دروازهبان جديد االهلي با رولزرويس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

االهلي رقيب پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا در ادامه ريخت و پاشهاي تابســتاني خود به ســراغ ســتارههاي داخلي اين كشور رفت و در انتقالي پر سر و صدا دروازهبان سرشناس و مليپوش باشگاه الشباب را از رياض به جده كشــاند؛ خريدي كه با استقبال عجيب طرفداران االهلي روبهرو شــد تا آنها حضور پرشماري در مراسم معرفي اين خريد داشته باشند.

محمــد العويس گلر 25 ســاله و مليپوش باشــگاه الشــباب با قراردادي نجومــي طــي توافقي جنجالــي از تيم سرشــناس شــهر رياض راهــي االهلي در جده شــد كه در مراســم ورود اين دروازهبان بــه جده طرفــداران االهلي صحنههايي رقم زدند كه ســر و صداي زيادي در محافل ورزشي و رسانهها رقم زد.

از خــودرو گرانقيمــت همچــون رولزرويــس براي انتقال ايــن دروازهبان از فرودگاه به ساختمان باشگاه گرفته تا حضور چند هزار نفره در مراســم معارفه اين بازيكن با پيراهن شماره 33 كه باعث شد االهلي و خريد جنجالي جديدش به سوژه اول رسانهها تبديل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.