مسلمان دو سال است در مورد دعوت نشدن به تيم ملی حرف نمیزند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يكشنبه شب و در مراسم بهترينهاي فوتبال ايران وقتي كه بهترين بازيكن رده نوجوانان در ســال گذشــته براي دريافت جايزه خود روي سن آمد، پس از دريافت جايزه پشــت تريبون رفت و از مربي تيم نوجوانان درخواســت كرد كه او را به تيم ملي دعوت كنــد. پس از صحبتهاي اين بازيكــن و در حالي كــه او در حال ترك صحنه بود، مجري برنامــه با خنده گفت ايــن صريحترين درخواســتي بــوده كه تاكنون از يــك بازيكن شــنيده؛ مجري برنامه ســپس به محسن مســلمان اشاره كرد كه دو سال اســت اين درخواست را دارد ولي حرفــي نميزند كه اين صحبت مجري برنامه با خنده حاضران در ســالن همراه شــد. گفتني است محسن مسلمان در اين مراســم بهعنوان كانديداي بهترين پاســور و بهترين هافبك حضور داشــت اما در حالي كه بســياري از اهالی فوتبال اعتقاد داشــتند او برازنده دريافت حداقل يكي از اين جايزهها بوده دست خالي برج ميالد را ترك كرد. گفته ميشــود محسن مســلمان از اين اتفاق بسيار ناراحت بوده اما حداقل سعي داشت در ظاهر اين مساله را بروز ندهد و بــه خاطر جوايز طارمي و همتيميهايش خوشحال باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.