رويز ششمين لژيونر االهلی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقل از روزنامه الوطن عربستان، باشــگاه االهلی با برايان رويز، كاپيتان تيم ملی كاســتاريكا و عضو باشــگاه اســپورتينگ ليســبون پرتغــال بــه توافق نهايی رســيده است تا ششمين لژيونرش در اين فصل مشــخص شود و پرونده بازيكنان خارجی بســته شود. فدراســيون عربســتان در ايــن فصل قانونــی را تصويــب كرد كــه هر تيم میتواند به جــای 4 لژيونر از ۶ لژيونر استفاده كند. سعودیها پيش از اين به ایافسی نامهای را ارسال كرده بودند تا اين قانون جديد خودشان را در ليگ قهرمانان آسيا نيز اجرايی كنند. اكنون بايد منتظر ماند و ديد آيا كنفدراسيون فوتبال آسيا تسليم خواسته فدراسيون عربســتان میشــود و االهلی میتواند مقابل پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان آســيا با ۶ لژيونر بازی كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.