االهلی به جده برگشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيم فوتبال االهلی عربســتان پس از اتمام اردوی تداركاتی خود در كشــور اتريش يكشــنبه شــب بــا هواپيمای اختصاصــی عازم عربســتان شــد و به فرودگاه جده رســيد. االهلی كه رقيب پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان آسيا است در اين اردوی اروپايــی 7 ديدار تداركاتی انجام داد كه در 4 بازی پيروز ميدان شد و در 3 ديدار تن به شكســت داد. آنهــا در مهم ترين بازی های خــود در اتريــش، با نتيجه 4بريك مقابــل اودينزه ايتاليا و 2برصفر مقابــل العين امارات شكســت خوردند. آنها پيش از بازی با پرســپوليس در روز 22 آگوســت، در ١١ و 7١ آگوســت به مصاف الفتح و االتفاق خواهند رفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.