قول عجيب بيرانوند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يكشــنبه شــب در بــرج ميــالد محمدحســين ميثاقــي مجري مراســم برترينهاي ليگ شانزدهم فوتبال در ابتداي برنامه گفت كه دروازهبان پرســپوليس قول داده در صورت برنده شــدن پرســپوليس در دربي، ســبيل بگذارد. بايد ديد بيرانوند دروازهبان پرسپوليس چنين كاري را انجام خواهــد يا خير چرا كه اگر اين كار را انجام دهد قطعا سوژه همبازيانش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.