باخت به اندونزي؛ اتفاق تلخ و عجيب در واليبال قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم اميد ايران كــه به نمايندگي از كشورمان در رقابتهاي مردان آسيا شركت كرده بود، در يك چهارم نهايي و در كمال ناباوري بازي را به حريف نه چندان قدرتمنــد خود واگذار كرد و از صعود به نيمه نهايي باز ماند.

شــاگردان ســيچلو كه اين ديدار را خوب و بــا قدرت آغــاز كردند، در دو ســت اول بــازي با نتيجــه 25 بر 18 حريف را شكســت دادنــد. كار در ست سوم هم به ســمت برد تيم ايران و صعود به نيمــه نهايي پيش ميرفت و اميدهاي ايــران 21 بر ۹1 از حريف پيش بودند. شرايطي كه گويا در ذهن بازيكنان، بازي را تمام شده قلمداد كرد و اندونــزي ميزبان با وقت اســتراحت و حمايــت تماشــاگرانش، بــه بازي برگشت و ست سوم را از آن خود كرد. اشــتباههاي بازيكنان ايران هم پس از باخت اين ست بيشــتر و بيشتر شد و اندونزياييها توانستند سوار بازي شوند و با پيروزي 26 بر 24 در ســت چهارم و 15 بر 11 در ست پنجم، راهي نيمه نهايي شوند.

در اينكــه تيم جوان ايــران براي كســب تجربه به اين رقابتها رفته بود و شرايط ســني پايينتري هم از ساير تيمها داشت شــكي نيست. هدف هم قهرماني و كســب جام در اين رقابتها نبود امــا قطعا باخت بــه تيمي مانند اندونزي قابل پذيرش نيست. حتي تيم جوانان ايران هم شــرايط بسيار بهتري از تيمی مانند اندونزي دارد و كشيدن شرايط بازي به اينجا و عدم توانايي كادر فنــي در كنترل احساســات بازيكنان، ميتواند مهمترين عامــل باخت ايران در اين مسابقه باشد. باختي كه اگرچه تلخي بســياري دارد اما ميتواند درس بزرگي براي بازيكنان جواني باشــد كه در اين تيم بازي ميكنند.

تيم ايــران در ادامه ايــن رقابت ها، روز گذشــته براي دومين بار برابر اســتراليا به برتري رسيد و امروز براي رســيدن به جايــگاه پنجمــي تالش ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.