وقتي توان برگزاري ليگ را نداريم تعطيلش كنيم!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مدتي اســت به دور از حاشــيه، ســرش گرم كارش اســت و بيشــتر تمركــزش را روي تمرين و پيشــرفت ركوردهايش گذاشــته اســت. با اينكه ميخواهد همه حواسش را روي تمرين بگذارد اما ليگ وزنهبرداري و شرايط بد موجود در اين رقابتها برايش اهميت دارد. تا حدي كه با نقد از وضعيت فعلي ليگ ميگويد اگر قرار است اين رقابتها در فصل جاري با شرايط نامناسب ادوار گذشته برگزار شــود همان بهتر است كه فدراســيون اين مسابقات را تعطيل كرده و درعــوض روي برنامههاي ديگر متمركــز شــود. بهداد ســليمي كه با شــروع دور جديد تمرينات آمادهسازي تيم ملي وزنهبرداري بزرگساالن همراه ســاير همتيميهايش راهــي ورزقان شــده، درخصوص وضعيــت ليگ برتر وزنهبرداري و ميزان آمادگي خود براي عقــد قرارداد با يكــي از تيمهاي ليگ ميگويــد: «تمرينات خوبي را پشــت ســر ميگذارم و كم و بيش به آمادگي نســبي هم رســيدهام. خدا را شــكر وضعيت زانويم نيز بد نيست. چشمم از آسيب ديدگي بدي كه قبل از مسابقات 2۰15 آمريكا كار دســتم داد ترسيده است. به همين دليل به شدت از زانويم مراقبــت ميكنــم كه درفشــار باالي تمرينــي اذيتم نكند. در مورد ليگ هم بايد صراحتا بگويــم، عمال ديگر تيمي توانمنــد و نامدار در ليگ نداريم. ســه تيم نظامي هســتند كه هيچ درآمدي براي وزنهبرداران ندارند، تيم ديگر هم وزنهبرداران بومي ميگيــرد و يا مبلغ قراردادهايش بسيار پايين است. با اين شرايط برگزار كردن ليگ اشتباه است و شــأن و جايگاه وزنهبرداري را پايين مــيآورد.» قهرمان طاليــي بازيهاي المپيك 2۰12 لندن در پاســخ به اين پرسش كه قطعا به مســابقات جهاني ميرسد يا خير؟ تاكيد دارد: «به صورت قطعي نميتوان گفت به جهاني آمريكا ميرسم يا نه اما تالشم اين است كه در مسابقات جهاني شركت كنم.»

ايــران ورزشــی- اعضــاي شــوراي فني كشــتي فرنگي تركيب اين تيم را براي حضور در رقابتهاي جهاني فرانسه و مسابقات داخل سالن تركمنستان معرفي كردند. بعد از چند روز جنجالي و در حاليكه قبل از اين اعالم شده بود 15 روز مانده به مســابقات جهاني تركيب تيم ملي كشــتي فرنگي اعالم خواهد شد اما با نظر و صالحديد اعضاي شــوراي فنــي و كادر فني تيم ملي تركيب اين تيــم زودتر از موعد مقرر معرفي شد. شــايد مهمترين دليل كادر فني و شــوراي فني براي اين معرفي زودهنگام پايين آوردن ميزان سر و صداها و انتقاداتي كه در اين روزهاي اخير به راه افتاده بود، باشد.

انتقاداتــي كه بــه خاطر نــوع برگزاري انتخابــي درون اردويــي وزن 75 كيلوگرم و همچنين نامشــخص بودن وضعيت برخي از اوزان هماننــد، وزن ‪71 66،‬ و ۰31 كيلوگرم كــه قرار بود با اعزام به مســابقات بينالمللي و همچنين بررســي برخي از شرايط از سوي كادر فني انتخاب شــوند، اعضاي شوراي فني را مجبــور كرد كــه تقريبا يــك هفته زودتر تركيب تيم ملــي را براي مســابقات جهاني معرفــي كننــد. تركيبي كه تقريبــا جوان و البتــه در برخي از اوزان هــم متكي به نتيجه انتخابي مرحله نهايي تيم ملي كشتي فرنگي اســت. نكته مبهم و مهم تركيــب اعزامي به مســابقات جهاني و داخل سالن نبود نام پيام بويري و برومند اصالن و حتي شــايان عفيفي اســت كه مشخص نشده با توجه به درخشش در انتخابــي مرحله نهايي چرا در تركيب هيچ كدام از اين تيمها حضور ندارند.

وزن 59 كيلوگــرم: مهرداد مرداني در غياب مرد شــماره يك كشــتي ايران و جهان در اين وزن يعني حميد سوريان، انتظار ميرفت نفراتي مدعي همانند محسن حاجي پــور و ســامان عبدولي به دوبنــده تيم ملي برســند اما برخي از رفتارها و برنامهريزيهاي اشــتباه در مــورد ســامان عبدولــي و البته درخشــش مهرداد مرداني باعث شــد تا اين جوان خوزســتاني به دوبنده تيم ملي برسد. او بــراي اولين بار دوبنده تيــم ملي را به تن ميكنــد و به لحــاظ ســني از اولين حضور ســوريان در اين وزن كه با قهرماني جهان در سال 5۰۰2 همراه شد سه سال بزرگتر است.

وزن66 كيلوگرم: محمد الياســيدر انتخابــي تيم ملي كشــتي فرنگي كه در اســتاديوم 12 هزار نفري برگزار شد، جواني خوش اســتيل و خوش تكنيك درخشيد كه كمتر كسي منتظر درخشــش او بود. محمد الياســي با همين درخشــش به تركيب تيم ملي در جهاني رسيد. او بايد جاي خالي اميد نــوروزي را پر كند كه مدال طال و نقره جهان و البته مــدال طالي المپيــك را در كارنامه دارد. در اين وزن اگر برنامهريزي بهتري انجام ميشد شايد علي ارســالن كه در رقابتهاي قهرماني آسيا خوش درخشيده بود ميتوانست به تركيب تيم ملي برسد.

وزن 71 كيلوگرم: محمدعلي گراييبدون شــك بهترين كشــتيگير اين وزن در حال حاضر همين محمد علي گرايي اســت. او در بازيهــاي كشــورهاي اســالمي عالي كشــتي گرفت اما مصدوميت باعث شد از آن فرم ايدهآل دور شــود. ضمــن اينكه وزن كم كردنهاي زياد هم به دشمن درجه يك گرايي تبديل شده اســت. او البته جوان آينده داري اســت و حتما ميتواند يكــي از بهترينهاي تركيب تيم ملي باشــد. البته به شــرطي كه بتواند خوب سر وزن برسد. او سابقه حضور در قهرماني جهان را ندارد اما در قهرماني آســيا در سال 2۰15 خوش درخشيد و در بازيهاي كشورهاي اسالمي امسال هم رسول چونايف نامدار را به زانو در آورد.

وزن 75 كيلوگرم: سعيد عبدولي- با تجربهترين كشتيگير تيم ملي است كه البته در اين مدت كم در اردوي تيم ملي حاشــيه به وجود نياورده اســت. عبدولــي بعد از برنز المپيك ريو در اردوي تيم ملي حاضر نشــد و در يك انتخابي درون اردويي كه شش دقيقه بيشتر طول نكشيد به تركيب تيم ملي رسيد و بعــد از آن هم اردوي تيــم ملي را به قصد خانه ترك كرد. در حاليكه در انتخابي مرحله نهايي پيام بويري بعد از 5 دور كشتي گرفتن بهعنوان قهرماني رسيد اما حاال به خانه رفته اســت و بايد از تلويزيون به تماشاي مسابقات سعيد عبدولي بنشــيند. در اين وزن در حق شــايان عفيفي هم جفا شــد او به رقم نايب قهرماني در انتخابي و حضور در انتخابي درون اردويي به مســابقات داخل ســالن هم اعزام نميشود.

وزن 80 كيلوگرم: يوســف قادريان او هم يكي از بهترينهاي تيم ملي كشــتي فرنگي است و البته يكي از شانسهاي مسلم كســب عنوان قهرماني در مســابقات جهاني كشــتي فرنگي پاريس كه با اتكا به مدال برنز مسابقات جهاني آمريكا حاال به فرانسه ميرود.

وزن58 كيلوگرم: حسين نوري بعد از چند ســال باالخره نوبت به حســين نوري رســيد تا راهي رقابتهاي جهاني شود. او در ســال 2۰13 بهعنوان قهرمانــي در انتخابي رسيد اما طالب نعمت پور به مسابقات جهاني رفت. در ســال 2۰16 هم در انتخابي اول شد اما به جاي او حبيــب اخالقي به المپيك ريو رفت. حاال اين بار براي ســومين بار بهعنوان قهرمانــي در انتخابي رســيد و راهي پاريس فرانسه ميشود.

98 كيلوگرم: سيد مصطفي صالحي زاده بعد از درخشــش در قهرماني آسيا و انتخابي تيم ملي به راحتي به دوبنده تيم ملي در فرانسه رسيد. با توجه به شرايط خوبي كه صالحي زاده دارد و با توجه به وضعيتي كه اين وزن در جهان دارد او يكي از شانسهاي مسلم كسب مدال در مسابقات جهاني فرانسه است.

130 كيلوگرم: شهاب قوره جيلي- در فوق ســنگين دوبنده تيم ملي به كسي رسيد كه تا يك سال پيش در خوشبينانهترين حالت هم فكر نميكرد به اين مهم برســد. شايد اگر يك ســال پيش درباره آرزوهاي شهاب قوره جيلي از او ســوال ميشــد حتما از حضور در رقابتهاي جهاني فرانســه بهعنــوان يكي از بزرگتريــن آرزوهايش ميگفت. حاال بايد ديد او ميتواند به مدال اين مسابقات هم برسد؟

اين هشــت نفر ميتوانند در مســابقات جهاني فرانســه ماموريت غير ممكن را ممكن كنند به شرطي در اين روزها به لحاظ روحي تقويت شوند و به خود باوري برسند.

البته خيليها تالش دارند كه جوان بودن و يا كــم تجربه بودن را بــه نقطه ضعف اين تيم تبديــل كنند اما واقعيت اين اســت كه جوان بودن و ناشــناس بــودن اين تيم براي رقبا ميتوانــد يك نقطه قوت باشــد. ضمن اينكه ميانگين ســني 26 ســال نميتواند در كشتي تركيب جوان نام بگيرد. فقط كاش اين تيم ميتوانســت در چند مسابقات هم حضور داشــته باشد تا با قدرت و صالبت بيشتري به مسابقات جهاني اعزام ميشد.

مسافران تركمنستان

تركيب اعزامي به مسابقات جهاني داخل سالن هم از سوي شوراي فني معرفي شد. محسن حاجيپور در وزن 59 كيلوگرم، امين سوري در وزن 66 كيلوگرم، فرشاد بلفكه در وزن 71 كيلوگرم، پژمان پشــتام در وزن 75 كيلوگرم، مهدي ابراهيمي در وزن ۰8 كيلوگرم، ســامان عزيزي در وزن 85 كيلوگرم، ســيد اميرحسين حسيني در وزن 98 كيلوگــرم و بهنام مهــدي زاده در وزن ۰31 كيلوگرم نفرات اعزامي به مسابقات داخل سالن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.