پايان كار ايران با هفتمي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاروان ناشنوايان كشورمان در پايان بازيهاي المپيك ناشنوايان كه به ميزباني شهر سامســون تركيه برگزار شد، با كسب 34 مدال موفق شد رده هفتم را به خود اختصاص دهد. كاروان ورزشي ناشنوايان كشورمان كه با نام مبارك امام رضا (ع) متبرك شده بود، توانست با مجموع 34 مــدال (5طال، 9نقره و ۰2 برنز) و با يك پله صعود نســبت به دور گذشــته، در جايگاه هفتم اين المپيك قرار گيرد و شــرايط خود را نســبت به دوره پيشــين اين رقابتها از لحاظ تيمي ارتقاء ببخشــد. تيمهاي روسيه، اوكراين، كره جنوبي، تركيه، چين و ژاپن باالتر از كاروان كشــورمان ردههاي اول تا ششم اين رقابتها را به خود اختصاص دادند.

از بين نفرات اعزامــي كاروان ايران ميالد صادق زاده، كيوان رستم آبادي، حسين نوري، سجاد پيرآيقرچمن و نسبيه شهبازي در رشتههاي كاراته، كشتي آزاد، پرتاب ديسك و تكواندو، به مدال طال رسيدند. ابوذر ربيع زاده، فاطمه اسفندياري، حســين تبرته فراهاني، سارا ادريا، هاشــم يادگاري، حسين دريكوند و مونا شيري در رشتههاي كشــتي فرنگي، تپانچه، كاراته، دوي ۰۰1 متر، كشتي آزاد و تكواندو به مدال نقره رسيدند. البته كاتاي تيمي بانوان و كوميته تيمي مردان نيز كاروان ايــران را صاحب مدال نقره كردند. مهرداد بداغي، مهرداد صيدي، عليرضا دانشــور، اكبر صابري، رســول درياني، هاشم بياباني، مژده مرداني، بهــاره صفري، عاطفه بيات، محمد خدايــار، بيتا جواهري، عليرضا رايجي، مهدي بخشي، محسن منوچهر، مريم خدابنده، بهزاد اميري، فاطمه منتظري، محمد زعفراني و مســعود رزاقي، نفراتي هستند كه در رشتههاي جودو، كشتي فرنگي، كاراته، كشتي آزاد و تكواندو صاحب مدال برنز شدهاند ضمن اينكه تيم جودو ايران در بخش تيمي هم روي سكوي سوم ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.