تكواندوكاران راهي روسيه شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي تكواندوي ايران كه از تيرماه تمرينهای خود را براي حضور در مرحله نخست جايزه بزرگ 2۰17 در مركز جهاني تكواندو آغاز كرده، بامداد امروز (سه شنبه) عازم مسكو روسيه شدند. مرحله نخســت مســابقات جايزه بزرگ )G4( در سال 2۰17 با حضور تكواندوكاران برتر جهــان در 4 وزن المپيكي زنــان و مــردان از روز جمعــه 13( مردادماه) به مدت 3 روز در شــهر مســكو روسيه برگزار ميشــود كه تيم ملي ايران براي حضور در اين رقابتهــا با تركيب 3 نفره خــود، بامداد امروز (سه شنبه) به اين كشور سفر ميكند.

آرمين هاديپور و محمــد كاظمي (وزن -58 كيلوگــرم) و ابوالفضل يعقوبي (وزن -68 كيلوگرم) ملي پوشان كشورمان هستند كه در اين رقابتها به مصاف حريفانشان ميروند. در اين رويداد مهدي بي باك بهعنوان ســرمربي و عليرضــا نصرآزادانــي بهعنوان مربي در كنار تيم حضــور دارند. همچنين حميدرضــا هاديــان (وزن -58 كيلوگرم)، ســروش احمــدي (وزن -63 كيلوگرم)، اميرحســين ساســان (وزن ۰8- كيلوگرم) و سجاد مرداني (وزن +87 كيلوگرم) كه خود را براي حضور در نخســتين دوره مســابقات «جام رياســت فدراسيون جهاني» در آسيا آماده ميكنند تمرينها خود را زير نظر هادي افشــار (مربي) پيگيري كرده و روز چهارشــنبه 18( مردادماه) راهي تاشكند ازبكستان ميشوند.

محمد كاظمي و ابوالفضل يعقوبي نيز پس از حضور در مسابقات جايزه بزرگ به منظور شــركت در اين رويداد به همراه كادرفني عازم ازبكســتان ميشــوند. رقابتهاي جايزه بزرگ روسيه G4 است و به نفرات اول تا سوم به ترتيب 24/4۰ و 14/4۰ امتياز در راســتاي افزايــش ردهبندي المپيكي تعلق ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.