روياي دوردست قهرماني هفتم

آلگري نسبت به تهدید رقبای یوونتوس هشدار داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - توماس فلويد ‪Thomas Floyd‬

ماســيميليانو آلگري قبــل از بازي پيشفصــل با رم كه آخريــن ديدار جام قهرمانــان بينالمللي بود، يــك نكته را گفته بــود و بعد از اين بــازي دوباره بر آن تاكيد كرد. بيانكونري شــايد شــش قهرماني متوالي در ســري A به دســت آورده باشــد امــا هيــچ اطميناني براي رسيدن به هفتمي وجود ندارد.

يوونتوس فصل قبــل با قهرماني در ليــگ و جام حذفي ايتاليا و رســيدن به فينال ليگ قهرمانان به كســب سه گانه قهرماني نزديك شد اما رقابت ليگ بسيار نزديكتر از قبل شده بود: يووه با اختالف چهار و پنج امتياز به ترتيب نسبت به رم و ناپولي براي نخســتين بار بعد از فصل 2011-2012 در شــرايطي قهرمان شد كه اختالفش كمتر از 9 امتياز بود.

يوونتوس و رم در ورزشگاه ژيلت به تساوي يك بر يك رسيدند و تيم آلگري در ضربات پنالتي 5 بر 4 پيروز شــد؛ اين يعني شــايد رقابت دو تيم براي اسكودتو به همين ميزان نزديك و فشرده باشد.

آلگــري در كنفرانــس خبري بعد از بازي گفت: «شــش قهرماني متوالي در ليگ ايتاليا واقعا ســخت اســت اما مشخصا رســيدن به هفتمين عنوان از بقيه ســختتر خواهد بود. تيمها خود را تقويت كرده اند، بنابراين نخستين هدف ما اين است كه تالش كنيم به هفتمين قهرماني دست پيدا كنيم. رم فصل قبل 87 امتياز گرفت كــه در تاريخ اين تيم بي ســابقه بود و اين يعني تيمي خيلي قوي هســتند كه قويتر هم ميشــوند. ضمنــا نبايــد تيمهايي مثــل ناپولي و ميالن بخصوص اينتر را فراموش كنيم و همينطور التزيو كه واقعا قدرتمند است. بنابراين رقابت براي قهرماني شديدتر و نزديكتر خواهد بود.»

ميالن البته بيشــترين پول را براي تقويت تيمــش در اين تابســتان صرف كرده. ايــن تيم با خريــدن امثال آندره ســيلوا، آندرهآ كونتي و هــاكان چالهان اوغلو قدرت بيشــتري پيــدا كرده ضمن اينكه توانســته لئونــاردو بونوچي مدافع مياني تيم ملي ايتاليــا و يوونتوس را به خدمت بگيرد. بايد ديــد اين تيم بعد از تغييرات زياد، چطور انسجام خود را حفظ ميكند. رم هم كامال آماده رســيدن به موفقيت است با مدير ورزشي جديد خود مونچي و همچنين اوزبيو دي فرانچسكو كه جاي لوچانو اسپالتي را گرفته.

آنها آنتونيو روديگر را به چلسي دادند اما خط دفاعي خود را با جذب الكساندر كوالروف، ريكا كاردزراپ و هكتور مورنو تقويت كردند ضمن اينكه با ژوان ژسوس، فدريكــو فاتزيو و برونو پرس كه بازيكنان قرضي شان بودند، قرارداد كامل بستند.

اگــر چه انتقــال محمد صــالح به ليورپــول براي ايــن تيم اتفــاق خوبی نيســت اما چنگيز اوندر 20 ساله چنان اســتعدادي از خود بروز داده كه به نظر ميرسد بتواند جاي بال مصري را بگيرد. رم بند بازپس خريدن لورنزو پلگريني را فعال كرده و اين مهاجم جوان به المپيكو برگشــته. دي فرانچسكو تاكيد كرده كار رم در فصل نقل و انتقاالت تمام نشــده و گفتــه تيمش در كنارهها به گزينههاي بيشتري نياز دارد.

در بــازي بامداد ديــروز، ابتدا ماريو مانجوكيچ يووه را پيش انداخت اما ادين ژكو گل مســاوي را زد. بيانكونري اگرچه برتري قابــل توجهي نســبت به حريف داشــت اما جالوروسي هرگز تسليم نشد. دي فرانچسكو گفت: «به خاطر كاري كه در اين بازي انجام داديم، واقعا خوشحالم اما در نيمه دوم خيلي بهتر بازي كرديم.»

يوونتوس هم در اين تابســتان فعال بوده و با آنكه به بونوچي و دني آلوز اجازه رفتــن داده، ماتيا دي شــيليو، فدريكو برناردسكي، رودريگو بنتانكور و داگالس كاســتا را به خدمت گرفته. آنها بيشــتر روي تقويت خط حمله و عمق بخشيدن به آن كار كردهانــد كه در فصل طوالني سري A به كارشان ميآيد.

با اين وجود حق با آلگري است. رم و بقيه رقبا يوونتوس را راحت نميگذارند. يادتان هست يوونتوس با فاصله امتيازي دو رقمي نسبت به رقبا قهرمان ميشد؟ آن روزها حاال ديگر به خاطرات دوردست شباهت دارند.

الکســاندر الكازت در اولین بازياش در ورزشگاه امارات با پیراهن آرســنال زننده تك گل این تیم مقابل سویا بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.