بنیتس به دنبال لوکاس واسکس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رافا بنيتس ســخت در تالش اســت لــوكاس واســكس را از رئــال مادريد به نيوكاسل ببرد.

بنيتس در سال 2015 نقشی كليدی در بازگرداندن واسكس از اسپانيول به رئال داشــت و اين بازيكن در ســالهای اخير تبديل به چهرهای مهم در رئال شده است. او در موفقيتهــای اين تيم نقش داشــته است.

واســكس در فصل گذشــته بيشترين بازی را در تيــم زينالدين زيدان انجام داد و در فينــال ليگ قهرمانــان 2016 هم در تركيــب ثابت قرار داشــت و اولين پنالتی تيمش را به گل تبديل كرد.

اكنون بنيتــس میخواهد او را با خود به نيوكاسل ببرد.

اين مربی اســپانيايی میداند كه كار واســكس در فصل پيش رو دشوار است و كمتر به او بازی خواهد رسيد.

ماركو آسنسيو، ايسكو و مثلث BBC گزينههای اصلی زيدان هســتند و واسكس 62ساله شايد بخواهد در جای ديگری بازی كند تا بيشــتر به او بازی برسد. ضمن آنكه كيليان امباپه هم شايد به رئال برود.

رئــال مادريد عالقهای بــه فروش اين بازيكــن نــدارد و زيدان از عملكــرد او در پيشفصل راضی اســت. البته زيدان مرتبا گفته كه تا پايان پنجره نقل و انتقاالت هر اتفاقی ممكن است بيفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.