مولر: خامس و تولیسو فوقالعاده اند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تومــاس مولــر، مهاجــم بايرن مونيخ بــه تمجيد از خامس رودريگس و توليســو، خريدهــاي جديــد بايرن مونيــخ پرداخت و گفت كــه اين تيم فصل آينده براي تمامي جامها خواهد جنگيــد. بايرنيها تابســتان امســال خريدهاي خوبي انجام دادند و خود را براي فصلي دشوار آماده كردهاند. هدف بايرن قهرماني ليگ قهرمانان اســت و مولر معتقد است كه اين تيم براي تمام جامها آماده است.

او گفت: «برايم مهم نيســت كه دروازهبان باشم يا بازيساز، بايد به تيم كمك كنــم ولي فكر ميكنم انتظارات از ما باال رفته اســت. بنابراين بايد در گلزني بهتر باشــم تا مــردم راضيتر شــوند. فكر ميكنم هــم خامس هم توليسو خريدهاي خيلي خوبي بودهاند. هر دو شــخصيتهاي عالي هســتند. هفتــه گذشــته را با هــم گذرانديم و كنــار هم بوديم و خوش گذشــت. در زمين هر دو بازيكنان مهمي هستند و كيفيتهاي بااليي دارند. اين را در هر جلسه تمريني نشان ميدهند بنابراين موضوع كنار هم بازي كردن اســت تا رقابت. بــه صورت طبيعــي، بايرن به دنبال كسب تمام جام هاست. بنابراين موضوع جامهاي آينده نيست بلكه بايد در هر بازي بهترين نمايش را داشــته باشــيم و در هر جلســه تمريني تمام تالشمان را انجام دهيم. ما ميخواهيم تمام جامها را كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.