درسل، پدیده جدید شنای جهان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در حالــي كه مايــكل فلپس دوباره بازنشسته شده، كالب درسل از زير سايه اسطوره و الگوي خود بيرون آمد و ستاره تيم شــناي آمريكا در مسابقات جهاني بوداپســت شــد به خاطر هفــت مدال طاليي كه به دست آورد.

او روز شــنبه نخستين شناگري شد كه در يك روز ســه مدال طالي جهاني را به دســت آورد، يكشنبه هم هفتمين مدال طالي خود را در چهار در صد متر مختلط امدادي به دست آورد تا با ركورد فلپس در مسابقات قهرماني جهان سال 2007 برابر شود.

افتخارات درسل شامل سه قهرماني انفــرادي در 50 متــر، 100 متر آزاد و 100 متر پروانه ميشــود به اضافه چهار طالي امدادي در چهار رشــته متفاوت. با اين حســاب او در كنار اســطورههاي شــناي آمريكا، فلپس، رايان لوكتی كه در ســال 2011 پنج طــالي جهاني را به دســت آورد و مارك اســپيتز كه در المپيك مونيــخ 1972 هفت مدال طال را كسب كرد، قرار گرفت.

دســتاوردهاي درسل بخصوص سه قهرماني كه در رقابتهاي شــنبه شــب در طول 98 دقيقه به دست آورد، وقتي اهميت بيشــتري پيــدا ميكند كه در نظــر بگيريم او تا قبل از اين مســابقات در مجارستان حتي در ميان جامعه شنا چهره شناخته شدهاي نبود.

نمايش درســل تــوت فرنگي روي كيك موفقيت آمريكا بود كه 38 مدال در بوداپست گرفت در حالي كه نزديكترين رقيب آمريكا در اين مسابقات بريتانيا با هفت مدال بود يعني آمريكا بيش از پنج برابر تيم دوم، مدال گرفت.

كيتــي لدكــي هم در مجارســتان تاريــخ ســاز شــد و تعــداد مدالهاي قهرمانــي جهان خود را به 14 رســاند. حاال او جاي ميســي فرانكلين بهعنوان پرافتخارترين زن شــناگر جهان كه 11 قهرماني داشــت را گرفته. اين ملكه 20 ساله شناي جهان 5 مدال طال گرفت اما آنطور كه خودش گفتــه نقره 200 متر آزاد كه نخستين شكست او در سه دوره جــام جهاني بود، يكــي از باارزش ترين عناوينش بوده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.