هشدار كورتوا درباره شروع ضعيف در فصل جديد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيبو كورتــوا، دروازهبــان بلژيكي چلســي به تيمش در خصوص شــروع ضعيــف در فصــل جديــد ليــگ برتر هشــدار داد و گفــت اين تيــم نبايد به سرنوشتي دچار شود كه در فصل پس از قهرمانياش در سال 2015 تجربه كرد.

دو سال پيش، چلسي ژوزه مورينيو درست فصل پس از قهرمانياش در ليگ برتر دچار بحران بزرگي شد؛ بحراني كه به اخراج مورينيو و ســقوط اين تيم به رده دهم جدول منتهي شــد. در همان فصل چلسي كارش را ضعيف شروع كرد و در جام خيريه به آرسنال باخت.

چلسي امســال هم دوباره در جام خيريــه بايد به مصاف آرســنال برود و اين در حالي اســت كه نتايج بازيهاي دوستانهاش در اردوي پيش فصل چنگي بــه دل نميزند و همين موضوع ســبب نگراني دروازهبان مليپوش اين تيم شده است.

كورتوا كه يكشنبه هفته آينده بايد از دروازه چلسي برابر آرسنال محافظت كند، گفت: «شــروع خــوب به ما كمك ميكند سطحي كه فصل گذشته در آن بازي ميكرديم را حفظ كنيم. اين اتفاق دو ســال پيش براي ما رخ داد. ما فصل را خوب شروع نكرديم اما االن وقت فكر كردن به آن اتفاق نيســت. مــا بايد رو به جلو حركت و ســخت تالش كنيم و اميدوار باشــيم كه آن اتفاق تكرار نشود. براي لسترســيتي، سالي كه آنها قهرمان شدند سالي خارقالعاده بود و سال قبل آنها تا آستانه ســقوط رفتند. پس شايد براي آنهــا جايگاهي كه فصل گذشــته داشتند (رده دوازدهم) چندان بد نباشد اما براي باشگاهي مانند ما كه تا روز آخر به قهرماني فكر ميكند چنين جايگاهی پذيرفتني نيست. اگر هم قهرمان نشويم بايد تا جاي ممكــن، در ردههاي باالي جدول قــرار بگيريم و حداقل ســهميه ليگ قهرمانان را كسب كنيم.»

كورتــوا ميگويد كه بــازي تيمش برابر آرســنال در جــام خيريه برخالف بازي قبلي آنهــا در چين – ديداري كه با مصدوميت شــديد پــدرو رودريگس، همتيمي اســپانيايي او در اثر برخورد با داويد اوســپينا دروازهبان آرسنال همراه بود – دوستانه نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.