هميلتون: گفته بودم قهرماني سالم ميخواهم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گرندپــري دهم فصل در مجارستان براي مدافع عنوان قهرمانــي رقابتهاي قهرماني فرمول يــك فصــل ،2017 مسابقه چندان خاطرهانگيزي نبود امــا او در اين مســابقه حركتي انجام داد كه تحسين بسياري را برانگيخت.

راننــده انگليســي تيم مرســدس از مســووالن اين تيــم خواســت بــه همتيمي فنالندياش والتــري بوتاس كه يــك رده جلوتــر از او در جايگاه سوم مســابقه را آغاز كرد دستور دهند كنار بكشد تا او ســبقت بگيرد و شانس خــود را براي رســيدن به دو راننده پيشــتاز تيــم فراري امتحان كند.

او اما گفت كه اگر نتواند اين كار را انجام دهد، رده سوم را به بوتــاس پس خواهد داد. هميلتون تــا دور آخر تالش خود را انجام داد اما زماني كه ديد موفق نميشــود، جايگاه سوم را به بوتاس پس داد و به اين ترتيب چهارم شد.

ايــن در حالي بــود كه اگر او در رده ســومي ميماند فاصلهاش با فتل در ردهبندي كلي كمتر ميشد.

هميلتون در پايان مسابقه گفــت: «من دوســت دارم به شيوهاي ســالم قهرمان شوم. نميدانــم كاري كــه در اين گرندپري انجــام دادم، بعدها به ضررم تمام خواهد شــد يا نه امــا همانطور كه در ابتداي ســال گفتم من ميخواهم به شيوهاي درست قهرمان شوم و به همين دليل فكر ميكنم كاري كه امــروز انجام دادم، درست بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.