اخراج 900 ميليوني مگويان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مگويان حتي از باشگاه ذوبآهن هم پيشنهاد داشت اما به نوعي خواست پاي استقالل بايستد غافل از اينكه سرمربي استقالل ناگهان نامش را در ليست خروجيها قرار ميدهد. حال بايد ديد كه آيا مديران استقالل فوت و فن راضي كردن مگويان را بلدند يا اينكه در مذاكرات رو در رو با اين مدافع ارمني شكست ميخورند. اين هم خود يك آزمون سخت براي مديران باشگاه استقالل است...

همانطور كه قابل پيش بيني هم بود سرانجام عليرضا منصوريان تصميمش را گرفت و هراير مگويان را درليست خروجي باشگاه استقالل قرار داد تا جا براي ورود نام جباريدرليستفصلهفدهمبازشود.تاخيرباشگاهاستقاللدراينراهسواليبودكههرگزبهآنپاسخروشنيدادهنشدودرحاليكهانتظارميرفتسرمربيآبيهاخيلي زودتر از اينها تكليف آخرين بازيكني را كه نميخواهد، روشن كند اما فرآيند اين كار به درازا كشيد تا پس از هفته اول ليگ هفدهم تكليف اين موضوع هم روشن شود. احتماال اين تاخير ناشي از مراحلي بود كه بايد براي تاييد سالمت فيزيكي جباري طي ميشد و استقالليها دست دست ميكردند تا درباره شماره 8 اطالعات بيشتري به دست آورند تا احيانا اگر جباري نميتوانست يك فصل استقالل را همراهي كند، تصميم ديگري گرفته شود و مگويان را در ليست فصل هفدهم هم نگه دارند.

عليالظاهر تاييديههايي از ســوي پزشكان رســيده و گفته شــده كه جبــاري ميتواند به طرقي فصل هفدهم هم در اســتقالل باشد و به منصوريان كمك كند.

در نتيجــه ديواري كوتاهتر از مگويان يافت نشــد و ســرانجام منصوريان تصميم به خارج كــردن نام اين بازيكن از ليســت فصل هفدهم گرفــت. تصميمي كــه ميتواند اســتقالل را با دشواريهاي مالي فراواني مواجه كند و بار مالي سنگيني روي دوش باشــگاه قرار دهد. با توجه بــه اينكه يك فصل ديگر از قــرارداد مگويان با اســتقالل باقي مانده و ايــن بازيكن طلب قابل توجهي از اســتقالل دارد، مديران باشــگاه بايد رضايت اين بازيكن را جلب كنند و همه دستمزد عقبمانده اين بازيكن را كه عينا در قرارداد ذكر شــده بپردازند. درهمين راستا مدير برنامههاي مگويان به تكرار مواضع گذشــته خود پرداخته و اعالم كرده اينكه هراير پس از كنار گذاشــته شدن از ليست فصل هفدهم باشگاه استقالل چه تصميمي ميگيرد، از عهده او خارج اســت. در واقع اختر خواسته به نحوي به مسووالن باشگاه اســتقالل تاكيد و توصيه كند كه كنار گذاشتن مگويان تبعات مالي دارد و باشگاه استقالل بايد قبل از هر تصميمي خــودش را آماده پرداخت تمام بدهيهاي بر جا مانده اين بازيكن كند.

چنانچه باشــگاه استقالل نتواند بدهيهاي مگويــان را پرداخت كند اين بازيكــن به فيفا شــكايت خواهد كرد و از دست اختر هم كاري برنميآيد تا وســاطت كند و با كدخدامنشي و ايــن جور رفتارهــا مانع از طرح شــكايت عليه اســتقالل شود. اما پرسشــي كه اكنون به ذهن ميرســد اين است كه مگويان در مقابل تصميم باشــگاه استقالل چه اقدامي خواهد كرد؟ اگر او بخواهــد به يكي از تيمهاي ايراني ملحق شــود قطعا مجبور است بخشي از طلبش را ببخشد تا بتواند در تيمهاي ديگر بازي كند اما اگر مگويان تصميم به ترك فوتبال ايــران بگيرد آنگاه تازه مشــكالت استقالل شروع ميشود و اين بازيكن بي معطلي ســراغ نهادهاي قضايي فيفا خواهد رفت تا احقــاق حق كند كه ايــن اقدام دوباره اســتقالل را با پرونده تازهاي مواجه ميســازد. درهمين راســتا پندار توفيقي يكي از مســووالن باشگاه استقالل كه از گرفتن عكسهاي يادگاري با بازيكنان اين تيم فارغ شده و كمي هم ميتواند به امور باشــگاه اســتقالل بپردازد حرفهايي زده است.

او ميگويد: «طبــق آييننامه نقل و انتقاالت براي تعيين وضعيت بازيكنان ضميمه 3 ماده 22 نامهاي را به ادموند اختر مدير برنامههاي مگويان تحويل داديم. با توجه به اينكه سرمربي تيم اعالم كرده مگويــان به تيم ديگري برود يا در ليســت مازاد باشگاه استقالل اســت به همين علت مدير برنامههاي وي را در جريان قرار داديم چون طبق قانون فدراســيون فوتبال، باشگاهها بايد بازيكنان مــازاد خود را يك ماه قبل از پايان نقل و انتقاالت در جريان عدم حضورشــان در ليست قرار بدهند. ما هــم با توجه به اينكه يك مــاه و يك هفته به پايان نقل و انتقاالت مانده اين موضوع را به اطالع مدير برنامههاي مگويان رســانديم تا او تيم جديد خود را انتخاب كند. اگــر در اين زمان مگويان با تيم جديد به توافق برســد كه با باشگاه استقالل تسويه حساب خواهد كرد اما اگر اين بازيكن تيم جديدي پيدا نكرد باشــگاه اســتقالل طبق قانون موظف است قرارداد اين بازيكن را به وي پرداخت كند. قرار است جلسه ديگري براي تعيين وضعيت مالي اين بازيكن برگزار شود كه ما با مگويان براي پرداخت مطالباتش به توافق برسيم تا اين بازيكن به صورت مسالمتآميز از استقالل جدا شود.»

حرفهاي توفيقي نشــان ميدهد كه باشگاه به دنبال جلب رضايت اين بازيكن است تا بخشي از مطالبات را پرداخت نكند كه بعيد اســت بعد از چنين رفتاري كه با مدافع ارمني شده او حاضر به عقب نشيني باشد. مگويان تصور ميكرد در فصل هفدهم هم با اســتقالل خواهد بود. اين مدافع در اردوي ارمنستان استقالل نيز انگيزههاي بسياري داشــت و تمرينات پرفشــاري برگزار كرد تا شايد فصل جديد را با آمادگي بيشتر آغاز كند.

مگويان حتي از باشگاه ذوبآهن هم پيشنهاد داشــت اما به نوعي خواست پاي استقالل بايستد غافل از اينكه ســرمربي استقالل ناگهان نامش را در ليســت خروجيها قرار ميدهد. حال بايد ديد كه آيا مديران اســتقالل فوت و فن راضي كردن مگويان را بلدنــد يا اينكه در مذاكرات رو در رو با اين مدافع ارمني شكست ميخورند. اين هم خود يك آزمون ســخت براي مديران باشگاه استقالل است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.