تالش باقري براي رسيدن به هفته دوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

فرشــيد باقري چند روزي است به تمرينهای استقالل بازگشته.

از بين بازيكنان مصدوم اســتقالل فرشــيد باقري تنها بازيكني است كه به تمرينها اضافه شده و رفته رفته شرايط شــركت كردن در تمرينهای گروهي را پيدا ميكند.

فرشــيد باقــري از روز شــنبه به تمرينهای اســتقالل اضافه شده است و روز شــنبه هم به صــورت انفرادي به كارهاي كششــي و نرم دوي دور زمين پرداخت اما بسيار بعيد است تا روز بازي با اســتقالل خوزستان شرايط حضور در ميادين را پيدا كند. با اين حال كادرفني و پزشكي استقالل تالش ميكنند باقري را براي بازي با تراكتورســازي در هفته ســوم ليگ برتر آماده حضور در ميادين كننــد. در روزهايــي كــه هافبكهای دفاعي اســتقالل با مشكل محروميت و مصدوميت روبهرو هستند حضور باقري ميتواند نقطه قوتي براي كادرفني آبيها باشد چراكه منصوريان بارها اعالم كرده اســت كه اعتقاد ويژهاي به اين بازيكن دارد. باقــري تالش خــود را ميكند با برطرف شدن مصدوميتش شرايط حضور در بازيهاي ليگ را پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.