مگويان به كار میآيد يا اين همه هافبكبازيساز؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پرسش ديگري كه با تصميم سرمربي استقالل به ذهن ميرسد اين اســت؛ آيا به واقع استقالل در برهــه كنوني بيــش از همه به داشــتن مدافعي كه در چند پســت نيز قابليت بازي داشــت نياز دارد يا هافبكهاي بازيساز پرتعداد؟ كامال مشخص است كه باشگاه اســتقالل و شخص منصوريان اين تصميم را براي ورود جباري به فهرســت فصل جديد استقالل اتخاذ كرده است.

جبــاري امــا در پســتي بــازي ميكنــد كه اســتقالل بازيكنان زيــادي دارد و اگــر منصوريان قدري موشــكافانهتر و آيندهنگرانهتر به اين موضوع مينگريســت يكي از هافبكهاي بازيســازش را از ليست كنار ميگذاشت تا مجبور نباشد خودش را از داشتن مدافعي چند پسته محروم كند.

بدون شــك مگويان در شــرايط فعلي بيشتر به كار اســتقالل ميآمد. هرايــر فصل پيش گاها در پستهاي دفاع چپ و دفاع راست هم به ميدان رفته بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.