استقالل هيچ پروندهای در فيفا ندارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

درحالی كه مديرعامل باشگاه استقالل بارها از بدهیهای باشگاه استقالل صحبت كرده و اين ذهنيت بــرای برخی هواداران ايجاد شــده كه شايد دوباره پروندهای بين المللی اســتقالل را تهديد می كند اما بايد گفت كــه اكنون اســتقالل هيچ درگيری با پرونده های خارجی ندارد. تنها مســاله استقالل رســيدگی به پرونده های داخلی اســت و اگر مديران اين باشــگاه توانايی برآورده كردن بودجه های كافی را داشــته باشــند، میتوانند اين شكايت ها را هم به ســرانجام برســانند تا از جانب بازيكنان و مربيان داخلی هم تهديدی متوجه استقالل نشــود. البته بخش اعظمی از اين بدهی ها متعلق به اداره ماليات اســت و اينطور كه مديران استقالل بزرگنمايی میكنند آبیها بدهی بينالمللی از گذشته ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.