نفر سومي كه اول شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

صدقیاني مثل اغلب بازیکنان ســالهاي قبل ســپاهان، حاصل آكادمي این باشــگاه است. ساخته دســت مربیاني كه در تیمهاي پایه ســپاهان تالش ميكنند و هر ســال بازیکناني باكیفیت در اختیار تیم بزرگســاالن قرار ميدهند. یك آكادمي فوقالعاده كه ميتواند نمونهاي خاص براي باشــگاههاي لیگ برتري باشد. سالهاي قبل را مرور ميكنیم. نامهایي چون احسان حاجيصفي، جالل عليمحمدي، حسن جعفري، علي كریمي، محمدحســین مرادمند، حسین فاضلي، امین جهان عالیان، مهدي شریفي و خیليهاي دیگر كه در تیمهاي پایه ســپاهان رشــد كردند و سپس به مدارج باالتر رسیدند. این همان روشــي است كه سپاهان سالها قبل پیش گرفتــه و حاال با حضور بازیکناني چون همیــن صدقیاني، مهدي امیني، عارف غالمي و رضــا میرزایي ثمرهاش را ميبیند.

توفيــق اجباري در ســپاهان. اين بار درون دروازه و كشــف يك استعداد جديد. شايد اگر زالتكو كرانچار مجبور نميشد، در طول فصل هرگز از دروازهبان ســوم تيمش استفاده نميكرد. دروازهباني بي نام و نشان كه البته با بخت بااليي كه داشــت توانست در همان هفته نخســت ليگ هفدهم درون دروازه ســپاهان قرار بگيــرد و در تركيب اصلي اين تيم بازي كند.

ماجــرا از وقتي آغاز شــد كه مهدي اميني آســيب ديد. همان مشــكلي سراغ اميني آمد كه پيشتر عليرضا بيرانوند نيز با آن دست و پنجه نرم ميكرد. آسيبديدگي از ناحيه مچ دســت كه دو ماه قبل از پايان ليــگ، مهدي امينــي را آزار مــيداد. اين دروازهبان جــوان اما هرگز پي به آســيب ديدگياش نبرد تا اينكه فصل تمام شــد و او ناگزير جراحي را در دستور كار قرار داد.

اميني از دســت خود عكــس گرفت و پــس از مشــورت با مهــدي رحمتي و عليرضــا بيرانوند- به گفتــه خودش مچ خود را جراحي كرد تــا يكي دو ماه دور از فوتبال باشــد. دروازهبان سپاهان به همين دليل نتوانســت براي تيم اميد در مسابقات مقدماتي زير 23 سالههاي آسيا بازي كند. او هر چه فصل قبل كاشــت برداشت نكرد. او حاال منتظر پايان مراحل درمانش است تا مثل فصل قبل به دروازه سپاهان بازگردد.

اميني كه آسيب ديد، مهدي صدقياني كه دروازهبان ســوم ســپاهان بود يك پله پيش آمد تا ذخيــره لي اوليويرا در تركيب اين تيم باشــد. بدشانســي اما دوباره سراغ ســپاهان آمد. اوليويرا يكي دو روز قبل از برگزاري بازي ســپاهان- ســايپا در هفته اول ليگ آســيب ديد و نتوانست به شرايط بازي برسد. همين مســاله ذهن كادر فني سپاهان را به خود مشغول كرد. آنها بايد از دروازهباني اســتفاده ميكردند كه نفر سوم پستاش بود.

مهدي صدقياني كــه در تيمهاي پايه ســپاهان رشــد كرده و فصل قبل در فجر سپاســي حضور داشــت به يكبــاره درون دروازه اين تيم ايســتاد. او بايد مقابل تيمي بــازي ميكرد كــه خط هافبــك و حمله قدرتمندي داشــت. بازيكناني نظير مهدي ترابــي، محمد عبــاسزاده و آرش رضاوند. صدقيانــي اما بر خــالف انتظارها عملكرد قابل قبولي ارائه كرد. عملكردي كه تحسين كرانچار را نيز در پي داشت.

اين دروازهبان جوان تنها يك بار مقابل ســايپا تسليم شــد. آن هم با ضربه زيبايي كه مهدي ترابي به سمت دروازهاش شليك كــرد. او در خصــوص گلي كــه از مهدي ترابي دريافت كــرد، ميگويد: «موقعي كه گل خــوردم در ذهنم مــرور ميكردم كه ميتوانستم مانع گل شدن توپ بشوم يا نه؛ پس از پايان بازي كه صحنه آهسته را ديدم متوجه شدم، ترابي خيلي خوب ضربه زده و من بهترين گل هفته اول ليگ را خوردم.»

صدقياني در باقي دقايق بازي عملكرد درخشــاني به نمايش گذاشت و نشان داد در غيــاب دو دروازهبــان اصلي ســپاهان ميتواند عصاي دســت كرانچار باشد و كم اشــتباه براي اين تيم درون دروازه بايستد. صدقياني مثل اغلب بازيكنان سالهاي قبل ســپاهان، حاصل آكادمي اين باشگاه است. ساخته دســت مربياني كه در تيمهاي پايه سپاهان تالش ميكنند و هر سال بازيكناني باكيفيــت در اختيار تيم بزرگســاالن قرار ميدهند.

ســالهاي قبــل را مــرور ميكنيــم. نامهايي چون احســان حاجيصفي، جالل عليمحمدي، حسن جعفري، علي كريمي، محمدحسين مرادمند، حسين فاضلي، امين جهان عاليان، مهدي شــريفي و خيليهاي ديگر كه در تيمهاي پايه ســپاهان رشــد كردند و ســپس به مدارج باالتر رســيدند. اين همان روشي اســت كه سپاهان سالها قبل پيش گرفته و حاال با حضور بازيكناني چون همين صدقياني، مهدي اميني، عارف غالمي و رضا ميرزايي ثمرهاش را ميبيند.

كشــف دروازهبانــي چــون صدقياني البتــه توفيق اجبــاري بود. شــايد اگر لي اوليويرا و مهدي اميني آســيب نميديدند، كرانچار به ايــن دروازهبان بهــا نميداد و نامي هــم از او به ميــان نميآمد. حاال اما ورق برگشته.

ديگر كســي نگران دروازه ســپاهان نيســت. صدقياني هست و اوليويرا و اميني نيز در مسير بهبود قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.