مهاجري: نبايد راحت امتياز بدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضــا مهاجــري ســرمربي تيــم فوتبال پديده مشــهد با اشــاره بــه اولين بــازي تيمش در ليــگ هفدهم مقابل پيكان كه با تساوي يك بر يك همراه شد، اينطور ميگويــد: «در اين بازي خيلي زود بــه گل اول رسيديم و همين موضوع كمي كار ما را براي ادامه كار سخت كرد. متاسفانه روي يك غافلگيري هم گل تســاوي را خورديم تا از كســب سه امتياز باز بمانيم اما براي شروع يك امتياز در بازي خانگي هم بد نبود.»

البته مهاجري مدعي اســت كه با توجه به جابهجاييهايي كه در تيمش انجام شــده براي هماهنگي بيشــتر نياز بــه زمان دارد: «امســال تغييرات زيادي در تيم داشــتيم و اين طبيعي اســت كه زمان ميبرد بازيكنان به هماهنگي كامل با يكديگر برسند. درست اســت كــه بازيهــاي تداركاتي زيادي داشتيم اما در بازيهاي رســمي هم زمان الزم است.»

آنها ايــن هفته در خانــه ميزبان ســپاهان هستند و براي سرمربي پديــده بســيار حايــز اهميت اســت كه اولين پيروزي فصــل در خانه جشن بگيرند. البته بازي بســيار ســختي براي هر دو تيم خواهد بود: «نبايد به راحتي امتياز از دســت بدهيم. ما كار آناليز ســپاهان را از ديروز شروع كرديم و اميدوارم بتوانيم تا روز بازي شــرايط خوبي به دســت آوريم. ميخواهيم در اولين بازي خانگي اولين ســه امتياز ليگ را به دســت آوريــم. چرا كــه اگر امســال بخواهيم جزو تيمهاي باالي جدول باشــيم ديگر نبايد به راحتي از امتيازاتي كه پيش روي مان اســت بگذريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.