ورزشگاه محل بازي مس همچنان نامشخص

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه پيش از اين اعالم شــده بــود، تيم مس روز 15 مرداد ماه بايد در تبريز به مصاف شــهرداري اين شــهر برود اما بــا اعالم دقيق برنامه بازيهاي هفته اول مشــخص شد كه بازي تيم مس بــه يك روز بعد يعنــي 16 مرداد منتقل شده است.

بــر ايــن اســاس تيــم فوتبــال مــس كرمــان از ســاعت 18 روز دوشــنبه 16 مــرداد ماه بايــد به مصــاف تيم شــهرداري تبريز برود.

با وجــود اين هنــوز نام ورزشــگاه محل برگزاري اين بازي رســما اعالم نشــده است تا مــكان انجام بازي دو تيم در تبريز نامشــخص باشد.

پيش از اين ورزشــگاه باغشــمال بهعنوان ميزبــان اين بازي اعالم شــده بود كه ظاهرا اين اســتاديوم امكان برگزاري اين بازي را ندارد و شــايد اين مســابقه در ورزشــگاه يادگار امام (ره) تبريز برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.