مصدوميت حاتمي مشكوك به پارگي رباط

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بابك حاتمــي مدافع راســت تيم فوتبــال پديــده كه امســال بــه جمع شــاگردان مهاجري اضافه شده است در يكي از تمرينات اين تيم قبل از هفته اول رقابتهاي ليگ برتــر دچار مصدوميت شد و نتوانست به كار خود ادامه بدهد.

او در هميــن آغــاز مســابقات بــا بدشانسي مواجه شــده و از طرفي طبق اعالم پزشكان حداقل 6 هفته از ميادين دور خواهد بود.

از ســوي ديگر گفته ميشود آسيب ديدگي حاتمي مشكوك به پارگي رباط اســت و شايد اين بازيكن نياز به جراحي داشته باشد كه در آن صورت پديدهايها بايــد در خط دفــاع به دنبــال بازيكن ديگري باشند.

پيش از اين مسووالن باشگاه پديده نام محسن يوسفي را براي نيمفصل اول از ليست اين تيم كنار گذاشته تا وي بعد از جراحي كه انجام داده در نيمفصل دوم به جمع شاگردان مهاجري اضافه شود.

اين دو اتفاق قطعا معادالت سرمربي پديده را به هم خواهد زد و مهاجري كه روي اين دو بازيكن حســاب ويژهاي باز كرده بود حــاال بايد به دنبال گزينههاي جانشيني آنها باشد.

پديده در اولين بــازي فصل جديد يك امتيــاز از پيكان در تهــران گرفت و اين هفتــه ميزبان ســپاهان اصفهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.