بدقولي پديده در پرداخت حقوق بازيكنان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ابتــداي فصل پديــده بازيكناني مثــل خلعتبري، قاضــي و چند بازيكن ديگر مطرح را به اميد نبود مشكل مالي جذب كرد تا با كمترين مشكل حضوري قدرتمند در ليگ داشته باشد.

امــا بازيكنــان تيم فوتبــال پديده مشهد بابت انجام نشدن تعهدات باشگاه در مورد مسائل مالي ناراحت هستند.

در حالي كــه هفته اول رقابتهاي ليگ برتر برگزار شــده اما باشگاه پديده هنوز پيشقســط قــرارداد بازيكنان را پرداخت نكرده و شاگردان مهاجري بابت فصل جديد هنوز پولي دريافت نكردهاند.

هميــن موضــوع باعــث شــده تا بازيكنان از بدقولي باشگاه شديدا ناراحت باشند. اين در حالي است كه مديرعامل مجموعه پديده هم اخيرا اســتعفا داده و باشــگاه هم هنوز نتوانسته پول بازيكنان را پرداخت كند.

به هــر حــال رضــا مهاجــري و همكارانش از ابتداي فصل اميدوار بودند كه مشــكالت مالي تيم شــان نسبت به فصل قبل كمتر باشد اما حاال بايد انتظار صبوري از شاگردانشان را داشته باشند تا در اولين فرصت اين مســاله حل شود. البته فرامــوش نكنيم كــه اين موضوع فقــط مختص بــه تيم پديده نيســت و اكثر تيمها اين مشــكل را دارند. اما اين مساله به لحاظ رواني روي بازيكنان تاثير ميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.