مدیرعامل باشگاه آلومينيوم اراك مشخص شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مديرعامــل باشــگاه دســته اولــي آلومينيــوم اراك انتخــاب شــد. عليرضــا دهشــمند، عضو هيــات مديره باشــگاه آلومينيــوم اراك پس از اخــذ تأييديههــاي الزم از مراجع قانونــي بهعنوان مديرعامل اين باشــگاه منصوب شد.

مراســم معارفه دهشــمند ديــروز در ورزشــگاه 15 هزار نفــري امام خميني(ره) اراك برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.