باراني: مراسم برترینها فقط براي پرسپولیس و استقالل بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - مهديه دريابيگي ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

مجلس دورهمي، شايد بهترين لقبي است كه ميتوانست مراسم بهترينهاي ليگ شانزدهم را توصيف كند، همان واژه دورهمي كه محمدحسين ميثاقي مجري مراسم نيز براي آن انتخاب كرد. مراسم كامال بي در و پيكر و خالي از هرگونه نظم برگزار شد، آنچنان كه تصور نميكردي براي اين مراسم كوچكترين برنامهريزي از قبل شده باشد. شكيل بودن پيشكش، حتي وقــت و دقتي كه براي برپايي اين مراسم صرف كرده بودند، شبيه ميهماني دورهمي هم نبود. شايد به همين دليل مجري برنامه به جاي انجام وظيفه خود وقت خود را صرف ساكت كردن كودك خردســال حاضر در مراسم كرد. هرچه كه پيــش ميرفتي بهعنــوان ميهمان بيشــتر دلخور ميشدي كه ميزبان هيچ پيش بيني براي اتفاقات احتمالي ندارد و انگار براي خالي نبودن عريضه تصميم گرفته بودند يك دورهمي بگيرند. در اين ميان به ميهمانهايي مثل عليرضا فغاني و ايمان مبعلي هم حق ميدادي رفتن به مسافرت را به شركت در چنين مراسمي ترجيح دهند.

سه ســاعت تاخير در شروع مراسم، هماهنــگ نبــودن مجري بــا متوليان برگزاري مراســم، غيبت بزرگان فوتبال كه حتي گفته شــد آنها دعوت بودند اما در اين مراســم شــركت نكردند و جاي خالــي آنها بد جور تــوي ذوق ميزد و بدتــر از همه نقش ليــدري كه ميثاقي بازي كرد.

اگر قرار اســت مهمترين مراســم فوتبالــي شــكل يك دورهمي باشــد و ميزبان ســردرگم نداند با چه كســاني طرف است اصال چه كاري است كه اين برنامه برگزار شود؟ آنها كه در اين فوتبال بهعنوان متوليان اين رشته ورزشي سينه ســپر كرده و مدعي هســتند ليگ را به بهترين نحو اجــرا ميكنند هيچ چيز از برگزاري يك مراسم شــكيل نميدانند. سالها گذشت و آنقدر رسانهها گفتند و انتقاد كردند تا مراسم قهرماني ليگها به دور از هر حاشــيه و افراد متفرقه برگزار شد. مخاطب اين فوتبال يادش نرفته كه در مراسم قهرماني استقالل اسب سواري وارد زمين شــد و مســووالن برگزاري مراســم هم به تصور خــود بهترين كار ممكن را انجام دادند. شــايد براي پيش بردن مراســم اين چنيني كه يكشــنبه شــب در برج ميالد برگزار شــد نياز به تكرار همــان انتقاداتي اســت كه باعث شكيل شدن مراســم قهرمانيها شد اما آنچه بيننــدگان تلويزيوني از گيرندهها تماشــا كردند شــايد شــكيلتر از آن صحنههايي بود كه حاضرين در مراســم آن را بــا چشــم از نزديــك ديدند. اوج فاجعه چنين برنامه پرانتقادي زماني بود كه آقاي مجري از مسوول ليگ كه پشت تريبون ايستاده بود تا نام بهترين بازيكن ليگ دو را اعالم كند پرسيد : «شما كي هســتيد؟» چهره بهت زده اين مسوول بيانگر عمق اين فاجعه بود. يعني مجري برنامــه حتي به خود زحمت نداده بود تا افرادي را كه براي اهداي جوايز روي سن ميآمدند قبل از اجراي مراسم بشناسد و او بيشتر از افراد حاضر در سالن از قيافه ناآشــنايي كه پيش از اين فرصت حضور مقابل دوربينهاي تلويزيوني را نداشتند، متعجب ميشد. پرس و جوهاي ميثاقي تا پايان مراسم ادامه داشت. البته مراسم با همه كم و كاســتيهايش تمام شد و خيليها حتي به برترينهاي تعيين شده هم انتقاداتي داشتند. انتقادي كه به حق بود و باز هم بحث مصلحت انديشيهاي مســووالن را در پــي داشــت. به نكات منفي برنامه كه ســبب دلخوري شركت كنندگان شــده بود بايد نحوه پوشــش بعضــي از بازيكنان (مهــدي طارمي) را كه ســوژه اصلي رســانهها بــود، اضافه كــرد اما اين بار هم، آقــاي گل توپ را در زمين ســازمان ليگ انداخت و آنها را متهم به تهيه كت و شلوارهايي كرد كه براي قامت او كوتاه بود و او را از ديگران متمايز ميكرد. از نكات ديگر اين مراسم اشتباهات نابخشــودني برگزاركنندگان بــود، مثال اينكه بــه دروازهبان فصل به جاي دستكش طال، كفش طال دادهاند.

در كنار اتفاقات ريز و درشــتي كه در ســالن برگزاري مراســم افتاد، سر و صداهاي بيرون ســالن گوش حاضرين را تيــز كرد. حامد بيك زنــد داور ليگ دويي كه مدعي بود حق او خورده شــده و باعــث و بانياش اصفهانيــان رييس كميته داوران اســت در حاشيه مراسم صدايــش را براي او باال برده بود و حتي نزديك بــود كار به درگيــري فيزيكي

بدترين مراســم براي برترينها. مراسم تمام شد اما يادمان ميماند كه مجري جوان مراســم مثل مجريان قديمــي تلويزيون تعريف و تمجيدهــاي اغراقآميز از مديران را ياد گرفته. يادمان ميماند كه مراسم به نمايشی براي مديران و كارمندان فدراسيون تبديل شد و فراموش نميكنيم كه چه صحنههاي زنندهاي را ديديم.

گفته شده كه ميهمانهاي دعوت شده به مراسم مثل علي دايي، حميد استيلي و احمدرضا عابدزاده و ديگران به برج ميالد نرفتهاند تا به فدراسيون اعتراض كنند. حتي اگر اينگونه باشد، سوءمديريت در برگزاري مراسم را نشان ميدهد. بكشــد. وقتي اصفهانيــان در قبال همه ســوالهاي بيك زند ترجيح داد سكوت كند صداي اين داور باالرفت: «چه دليلي داشــتي من را بيرون گذاشتي؟ چرا 16 داور اضافه شدند اما من دعوت نشدم؟» در ايــن حيــن اصفهانيان بــه اين داور گفــت: «صدايت را پاييــن بياور، جلوي مردم با مــن اينطــوري صحبت نكن» اما خيلي طول نكشــيد كه آقاي رييس حرفي به ايــن داور زد كه اگر اطرافيان اصفهانيان نبودند شايد شأن رييس با زد و خورد فيزيكي پايين ميآمد. وقتي كه اصفهانيان به اين داور گفت: «بزرگ شما آقاي شــيرازي است ايشان بايد صحبت كند نه تو » اين داورعصباني هم به طرف اصفهانيان حملــه كرده و گفت: «بزرگم خودم هستم و نياز به كسي ندارم.»

اطرافيان اصفهانيان او را تا آسانسور مشــايعت كردند تا اتفاقي براي او پيش نيايــد. اما اين داور همچنــان با صداي بلند داد ميزد: «مــن را دعوت نكردي چون در انتخابات شــوراي شهر براي تو كار نكردم، كمكت نكردم تا راي بياوري؟ آنهايي كــه به تو كمــك كردند تا راي بياوري دعوت شدند؟»

در حالي كه ميهمانان برنامه با يك دنيا حرف و انتقاد مراسم را ترك كردند اتفاقي كه نزديك به محل خروجي افتاد آنها را بهت زده كرد و حسن ختام مراسم بهترينهاي ليگ شانزدهم شد كه شايد به حيث بي نظميهايي كه داشــت در ذهن مخاطبان فوتبال باقي بماند. هفته دوم

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۶۹ تراكتورسازی تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 1۹:30 سپيدرود رشت- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه و ساعت متعاقبا اعالم میشود. فوالد خوزستان- نفت تهران، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۵۴:02 سايپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:30

جمعه ۳۱ مرداد ۶۹ پارس جنوبی جم- پيكان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. ذوبآهن اصفهان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه فوالد شهر، ساعت 20:30 پديده مشهد- سپاهان اصفهان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. استقالل- استقالل خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 هفته سوم

پنجشنبه ۹۱ مرداد ۶۹ نفت تهران- پرسپوليس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۵۴:02 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبريز- سپيدرود رشت، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت ۵۴:۹1

جمعه ۰۲ مرداد ۶۹ سياهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:30 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پديده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۵۴:02 هفته چهارم چهارشنبه ۵۲ مرداد ۶۹ پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۵۴:02

پنجشنبه ۶۲ مرداد ۶۹ سايپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۵۴:02 تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت ۵۴:۹1 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:1۵

جمعه ۷۲ مرداد۶۹ فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

سهشنبه ۱۳ مرداد ۶۹ استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:1۵ صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:1۵ پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:1۵ سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:1۵ گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، (روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) *دیدار تیمهایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهریور۶۹ برگزار میشود هفته ششم

صــادق بارانــي هافبك پيكان تهران كه براي بازي با پارس جنوبي جم آماده ميشود، درباره اين بازي مهم از هفته دوم ميگويد: «ما همه تالشمــان را ميكنيم از اين بازي ســخت دســت پر بيرون آمده و 3 امتياز را بگيريم. به شــرايط آب و هوايي شــهر جم هم كاري نداريم. ما فقط به بــازي تيم خودمان فكر ميكنيم و اين از هر چيزي براي ما مهمتر است. خودمان را آماده وفق دادن با هر نوع آب و هوايي كردهايم و فقــط به حريف فكــر ميكنيم و كاري به مسائل ديگر نداريم. قطع به يقين ميدانيم پارس جم تيم بسيار ســختكوش و خوبي است و نتيجه بازي اول اين تيم به خوبي اين ادعا را ثابت ميكند. آنهــا تيم خوب و يكدستي دارند اما همه كساني كه بازي ما را ديدهاند معتقدند ما تيم قوي و هماهنگي داريم و قطعا بازي ســختي پيش روي هر دو تيم قرار دارد. البتــه آقاي جاللي هم گفته بود پيكان امسال از نظر بازي كردن و نفرات، شــرايط بهتري نسبت به گذشــته دارد. مهم است ما بتوانيم اين روند را ادامه بدهيم.»

باراني درباره مراسم برترينهاي فوتبال ايران هــم توضيح ميدهد: «در ايــن مراســم به نظــر ميآيد فقــط كســاني انتخاب شــدند كه يــا گل زدند و يا پــاس گل دادند. از طرفي هــم شــاهد بوديم فقط بازيكنان پرســپوليس و اســتقالل در اين مراســم انتخاب شدند. من در مورد عادالنه بودن اين مراســم صحبتي ندارم اما اميدوارم شــرايط به گونهاي باشــد كه همه بازيكنان در همه تيمها ديده شوند.»

هافبــك پيــكان در رابطه با اينكه آيــا از تيمش بايــد بازيكني در اين مراســم معرفي ميشــد يا نه، ميگويد: «در مورد اين مســائل نظري ندارم اما حرف من اين است كــه بايد همــه بازيكنــان در همه تيمها ديده شــوند. ما هر روزنامه يا خبرگزاريها را كــه ميبينيم فقط از اســتقالل و پرســپوليس مطلب مينويســند و مطالب در مورد ساير تيمها كم است. ميدانم اين موضوع به دليل وجود هوادارانشان است اما بايد شرايطي فراهم شود كه به همه تيمها و بازيكنان اهميت داده شود.»

پنجشنبه ۳۲ شهریور ۶۹ نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۵۴:۹1 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:00 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت۵۴:۸1

جمعه ۴۲ شهریور ۶۹ پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت 20:00 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 1۹:00 ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت ۵۴:۹1 پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

یکشنبه ۶۲ شهریور ۶۹ پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:00

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.