تارتار: این جایزه متعلق به کادر فنی من است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تارتار ســرمربي پارس جنوبي جــم كه بهعنوان برترين مربي ليگ يك انتخاب شــد، حاال در ليگ برتر مشغول به كار است و در نخســتين بازي تيمش به 3 امتياز شــيرين و ارزشــمند دســت پيدا كرد. تارتار در مورد عنواني كه به دست آورد، ميگويــد: «اين جايزه تنها متعلق به من نيست. اگر اســم كادرفنيام را نگويم در حقشان ظلم كردم. پاشــايي، عاليپور، اينانلو، جودكي و موســوي نفراتي بودند كــه زحمات زيــادي كشــيدند. از همه مهمتر بازيكناني كه ميتوانند يك مربي را از عــرش به فرش ببرنــد. از 3 بازيكن نام ميبــرم كه واقعا ســال قبل زحمت كشــيدند. خميســي، بابامحمدي و نظري. از مديريت باشــگاه هم ممنونم كه مثل كوه پشت ما بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.