جهانی در صنعتنفت باقی ماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميــالد جهانی بازيكن فصل گذشــته صنعتنفت آبادان قراردادش را با ايــن تيم به مدت يك فصل ديگر تمديد كرد. جهانی كه فصل گذشــته را به دليل مصدوميت طوالنی از دست داده بود، اين فصل میخواست از آبادان برود. به همين دليل او در تمرينات فوالد خوزستان شركت كرد اما بعد از مدتی با جواب منفی سيروس پورموســوی سرمربی قرمزپوشــان اهوازی مواجه شــد. به اين ترتيب جهانی به آبادان برگشت و در تمرينات صنعتنفــت حضــور پيدا كرد كه در نهايت فراز كمالوند او را تاييد كرد. با اين اتفاق جهانی ديروز قرارداد خود را با صنعتنفت آبادان رسما امضا و تمديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.