مهدي پاشازاده: دعوتنامه رسمي ندادند به مراسم نرفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي پاشــازاده هــم يكي از افرادي بود كه ميتوانســت در مراســم برترينهاي فصل شــانزدهم ليگ برترحضور يابد و جايزه بهترين مدافع را به بهترين بازيكن اين خط اهدا كند. پاشازاده در اين باره ميگويد: «هفته پيش دوســتي با من تماس تلفني گرفت و گفت به مراسم بيا. من هم به مراسم نرفتم چون رسم است افراد با دعوتنامه رسمي ميهمانهاي ويژه به اين مراسم دعوت شوند نه اينكه به صورت تلفني و آن هم از طريق يك دوســت دعوت انجام شــود. اميدوارم اگر از اين پس ميخواهند كســي را دعوت كنند، اصول رعايت شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.