بازیكن فوالد در استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهرداد پورابوالقاسم مدافع جوان فصل گذشــته فــوالد خوزســتان به استقالل خوزســتان پيوست. در حالی كه فوالد خوزســتان ايــن فصل توجه چندانی به اســتفاده از نيروهای بومی و جوان نداشت اما استقالل خوزستان همچنان اين روند را دنبال میكند. بر همين اساس آبیهای اهوازی ديروز با مهرداد پورابوالقاسم مدافع جوان فصل گذشته فوالد خوزســتان قرارداد امضا كردند. مدت قرارداد اين بازيكن جوان با اســتقالل خوزستان به مدت 3 فصل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.