نامجو مطلق: به این رفتارها عادت کردیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيد نامجومطلق يكي از افرادي بود كه ميتوانســت در مراسم برترينها شــركت كند و جايزه بهترين هافبك را بــه اميد ابراهيمي بدهد. نامجو مطلق هم اما از سوي برگزاركنندهها در اين مراسم حضور نداشت. وي در اين باره به ايران ورزشي گفت: «من هم به اين مراسم دعوت نبودم. به اين رفتارها عــادت كردهايم و اين اتفاقات در فوتبال ايران عادي شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.