پنجعلی: وسط مراسم به من زنگ زدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكــی دو هفته پيش به من زنگ زدند و قــرار بود زمان و مكان مراســم را هم پيامك كنند اما هيچ خبری نشد و من هم بیاطالع از همه جا. اتفاقا داشــتم مراسم را از تلويزيون میديدم و حدود نيمی از برنامه گذشته بود كه تماس گرفتند بيا. من هم گفتم فاصلهام با محل مراسم زياد است و نمیتوانم خودم را برسانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.