کفش طال به جاي دستكش طال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مراسم انتخاب برترينهاي ليگ برتر مثل هرسال با انبوهي از اما و اگرها و حواشي مختلف برگزار شد. با يك دنيا پشت پرده ريز و درشــت كه واكنشهاي مختلفي را در پي داشته است. در كنار همه اينها اما يكي از شــاهكارهاي مسووالن برگزاري مراســم برترينهاي ليگ شانزدهم، بدون ترديد اهداي كفش طاليي به جاي دســتكش طاليي به عليرضا بيرانوند برترين دروازهبان فصل گذشــته بود. نكته جالب ايــن بود كه تنوع جوايز در نظر گرفته شــده به انــدازهاي بود كه جايزه كمك داور، با جايزه داور به وســيله يك پرچم با هم متمايز شــده بود كه نشــان از نكته بيني طراح جايزهها داشــت اما عجيب بود كســي كه تا اين اندازه جزيي به جوايز ديگر دقت داشت، چطور فكري براي جايزه بيرانوند نكرده بود؟ همه برخوردهاي دايي و مايلي از شنبه تا حاال، تصاوير روبوسي چندباره علي دايي و محمد مايليكهن در رسانهها مرتب مورد استفاده قرار ميگيرد؛ برخورد گرمي كه اين دو نفر در مراســم تجليل باشــگاه سايپا از ابراهيم صادقي، كاپيتان سابق اين تيم با هم داشتند و تصويرش را عكاسان حاضر در مراسم شكار كردند. خيليها هم با خوشحالي از برخورد گرم اين دو نفر و پايان كدورتهاي شان گفتند. از اينكه هميشه تصاوير اختالف و دعواي سرمربي و مهاجم تيم ملي در جام ملتهاي 96 بوده كه در خاطرهها باقي مانده و اين موضوع باعث ميشود تصاوير روبوسي آنها عجيب به نظر برسد. اينجا اما ميخواهيم به شــما يادآوري كنيم كه علي دايي و محمد مايليكهن از اين دســت روبوسيها و برخوردهاي دوستانه هم كم با هم نداشــتهاند و اتفاقاً همين موضوع هم هســت كه برخورد گرم اخيرشان را خيلي قابل باور نميكند. دو چهرهاي كه حرمتها ميانشان چنان شكسته شده كه يكي، ديگري را به زندان انداخت، چطور ميتوانند بار ديگر مقابل دوربينها اينچنين به هم لبخند بزنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.