کريمی کوتاه نميآيد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بگومگوهاي رســانهاي علي كريمي و مســووالن فدراســيون فوتبال كه از دو روز پيش آغاز شــده، همچنان با واكنشهايي از سوي دو طرف همراه است. كنايههاي ادامه دار حاال به فضاي مجازي و صفحات اجتماعي هم كشــيده شده تا علي كريمي با اظهارنظرهاي تندش به يكي از چهرههاي خبرســاز اين روزها تبديل شود. ماجرا از آنجا شــروع شد كه روز يكشنبه علي كريمي به شدت از عملكــرد مديران فدراســيون فوتبال به ويــژه مهدي تاج و محمدرضا ساكت انتقاد كرد. بعد از اين انتقادها بود كه ساكت، ساكت ننشست و مثل هميشه با واكنش سياستمدارانهاي سعي كرد به نوعي به جادوگر هشــدار دهــد كه در صورت ادامه اين روند، از او شكايت خواهد كرد. محمدرضا ســاكت سرپرســت دبيركلي فدراسيون در مصاحبه ديروز(دوشــنبه) خود، اعالم كرد كه قصد شكايت از كريمي را ندارد! مصاحبه و اظهارنظري كه با واكنش جادوگر همراه شــد. در همين راســتا علي كريمي در صفحه شــخصياش در شبكه اجتماعي تأكيد كرده: «آقاى ســاكت اگه كسى و جايى بود كه رسيدگى ميكرد، االن شــماها سالها توى فدراسيون نبودين! اومدن شما هم مثل آقاى تاج آهسته آهستس ولى پيوسته. شما اگه اين كاره اى، پول بازيكنان و مربيان فوتبال رو بگيرين!! هر ســال قبل از شروع ليگ فقط براى حفظ ظاهر ميگين تيمهاى بدهكار حق ثبت قرارداد بازيكن ندارن ولى شــبانه در هيات و ســازمان رو باز ميكنيد تا كارشون انجام بشه، دليل داره چون ليگ نباشــه، شماها هم نيســتين. حرف آخر رو در مورد شما، ناصر خان (روحش شــاد) فرمودند!! من منتظر شــكايت شما هســتم، حتماً لطفاً. اگه كميته انضباطى فدراســيون باشه كه ميدونم با جريمه نقدى تموم ميشه. مطمئن باش شكايتم كنى من يكى ساكت نميشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.