فرهاد، حامي بانوان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خواسته حضور زنان در ورزشــگاه با يك اظهارنظر در يكي از شبكههاي اجتماعي در روزهاي برگزاري ديدار ايران و ازبكستان جديتر شد. اظهارنظري كه در آن خواسته شده بود براي ديدار تشريفاتي ايران و ســوريه در شهريور ماه فقط زنان اجازه حضور در ورزشگاه آزادي را داشته باشند. حاال اين خواسته به طور جدي از طرف بازيكنان فوتبال بانوان و قشــر فوتبالي زنان ايراني مطرح شــده و البته از ابتدا هم با حمايت بيشتر مردان جامعه روبهرو بوده است. در ميان فوتباليســتهاي مطــرح آقايان هم فقط مسعود شــجاعي و علي كريمي موضعگيري شفاف داشــتند و مطالبه حضور زنان را چند باري مطرح كردند. ديگــر بازيكنان انگار چنين خواســتهاي را از طرف مردم نديده يا نشــنيدهاند و چندان تمايل نداشتند همراه با مردم موضع خود را مشخص كنند. حاال اين بار فرهاد مجيدي در صفحه شــخصياش در شــبكههاي اجتماعي، خواســتار حضــور زنان در ورزشــگاه شــده اســت؛ آخرين نفري كه موج مطالبهگري زنان ايراني را تداوم بخشــيده اســت. فرهاد در همين راســتا در صفحهاش نوشته: «ديگر نــه جاي بحــث دارد و نه بهانه. بازگشــت زنان به ورزشگاهها، تولد دوبارهاي براي فوتبال ايران خواهد بــود. اجازه بدهيد خانوادهها تماشــاگر ليگ برتر و تيم ملي فوتبال ايران باشــند. شك نكنيد فرهنگ ورزشگاهها ارتقا مييابد و يكي از روشهاي افزايش نشاط عمومي جامعه ايران كه شعار مسووالن است، همين اقــدام موثر خواهد بود. اجازه بدهيد دختر و پســر و مادر و پدر و همسر و خواهر و برادر در كنار هم «ايران» را فرياد بزنند.» البته بعد از موج ايجاد شــده، افراد سياسي خارج از دولت مثل هاشــميطبا كه خود مسووليت سازمان تربيت بدني را ســالها قبل عهدهدار بوده نســبت به كســب اجازه رســمي ورود بانوان به ورزشگاهها ابراز نااميدي كرده اســت البته دولت هم هيچوقت توضيح شفافي درباره تالشهايش براي ورود بانوان به ورزشگاهها نداده و فقط با توضيحات كلي بيشتر احساس ميشود سعي در سوءاستفاده از اين مطالبه مردم داشته است. در كنــار اين مطالبات بايد به ايــن نكته هم توجه داشــت كه حضور بانوان در ورزشــگاهها مســتلزم ايجاد يكسري بســتر فرهنگي است كه خود مردم و فدراسيون فوتبال بايد در اين بسترسازي اقدامات الزم را انجام دهند تا مطالبات مربوط به حضور بانوان در ورزشــگاهها بيجا و نادرست به نظر نرسد چرا كه نبايد فراموش كرد براي اصالح برخي فرهنگها بايد مردم از دل جامعه دســت به تغيير بزنند و شــايد انتظار صرف از مسووالن راهكار درستي نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.