رونالدو در دادگاه کنايه زد، هو شد و رفت!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كريســتيانو رونالدو ستاره رئال مادريد كه دو ماه پيش به فرار مالياتى7/41 ميليون يورويى متهم شده بود، امروز در دادگاه حاضر شــد تا از خود دفاع كند. رونالدو در دادگاه اسپانيا حضور يافت و به سواالت قاضى پاسخ داد. مهاجم رئال مادريد كه از حضور در دادگاه ناراحت و عصبانى بود با كنايه با قاضى صحبت كرد و در بخشى از اظهاراتش به او گفت: «اگر من كريســتيانو رونالدو نبودم، اكنون اينجا حضور نداشتم.» قاضى در پاسخ به رونالدو گفت:« اشتباه نمىكنيم، مانند شما افراد بىگناهى در اين جمع نشستهاند. شما متهم به فرار مالياتى هستيد و من بايد در اين رابطه تصميمگيرى كنم.» مهاجم پرتغالى پاســخ قاضى را داد و دوباره حرف خود را تكرار كرد و گفت: «نه همه اين اتفاقها به خاطر اين است كه من كريستيانو رونالدو هستم. » بازيكن مادريد پس از پايان اظهاراتش به ســرعت دادگاه را ترك كرد و به خانهاش بازگشــت. 0۵1 خبرنگار كه در انتظار پايان دادگاه ستاره پرتغالى بودند زمانى كه متوجه شــدند او قصد ندارد به سواالتشــان پاسخ دهد، او را هو كردند. كريســتيانو رونالدو پس از حضور در دادگاه و پاسخ ندادن به سواالت خبرنگاران بيانيهاى رسمى داد. مهاجم پرتغالى رئــال مادريد در اين بيانيه خــود را بىگناه عنوان كرد و نوشــت: «چيــزى را پنهان نكردم و هرگز قصد نداشــتم از پرداخت ماليات ســر باز بزنم. هميشــه اظهاراتم درباره ماليــات را بــه صورت اختيــارى انجــام دادم چون فكر مىكنــم همه بايد اين كار را انجــام دهيم و مالياتمان را كامل پرداخت كنيم. كسانى كه مرا مىشناسند مىدانند هميشــه از مشاورانم مىخواهم هر روز و كامل مالياتم را پرداخت كنند تا با مشكلى رو به رو نشوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.