قرض ادبی!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يــك اتفاق بســيار باحالي افتاده كــه حتما بايد برايتان تعريف كنيم. باشــگاه سپيدرود ديروز يك متني را بهعنوان پاســخ براي منتقداني منتشــر كرده كه در چند وقت اخير به هويت نامشــخص مالكان باشگاه زيادي گير داده بودند. متنش آنقدر ادبي بود كه به شــكل بســيار تابلويي مشــخص ميكرد كه اين متن كار دوستان نيست. بچههاي كانال تلگرامي ايران ورزشــي جستوجو كردند و فهميدند كه دوستان اين متن را از روي يك متن ترجمه روزنامه اعتماد «قرض» كردهاند. متني كه يك سال پيش در مورد منتقدان ادبي منتشر شده بود. دوستان متن را برداشتهاند، چند تا كلمه مثل روزنامه نگاران ورزشي و باشگاه سپيدرود را به آن اضافه كردهاند و دادهاند بيرون! حاال به نظر من بچههاي ايران ورزشي هم زيادي شلوغش كردهاند كه نوشــتهاند سرقت ادبي! يك نوع قرض گرفتن ادبي بوده. شما تا به حال چيزي از دوستان خودتان قرض نگرفتهايد؟ من كه جاي مالك باشــگاه بودم يك پاداشــي هــم به روابط عمومي يا دوســتان ديگر مــيدادم. خود من كه مديون دوســتانم چون به لطف اين تالش آنها من به متن اصلي دست پيدا كردم. عجب مطلبي بود. اگر امكان دارد يك مقدار هم از مطالب سينمايي قرض بگيريد. اگر در مورد ســريال خارجى هدف انسانى باشــد كه عالي ميشــود. من عاشق اين سريالم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.