بي نمك مثل ممد آقا!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ممــد آقا مايلي كهن اخيرا بســيار بي مزه شــده. نامبرده االن مدتهاســت كه دارد تكــرار ميكند چون اســم تاج بعد از انقالب شــد استقالل، االن بايد به آقاي تاج هم بگوييم آقاي اســتقالل! جدا اگر نبــود حضور يكي مثل آقــاي مايلي كهن، ما معــدود طنزنويسهــاي باقيمانــده در مطبوعات چطور بايد زندگــي ميكرديم؟ جدا اگر خود بنده همچين طنزي را به خوردتان بدهم، نميآييد دم در روزنامه تحصن؟ جدا اگر من ســه روز در هفته همين قطعا طنز بينمك را به خوردتان بدهم چه ميكنيد؟ همين بيمزگــي بازيهاي آقاي مايلي كهن اســت كه كمــك ميكند ما يــك لقمه نان بخوريم!

نتیجه اخالقي: يكي لطف كند يك تيمي بدهد به ممد آقا! اين بنده خدا از فوتبال دور باشد مصاحبه، پشت مصاحبه است كه به رسانه مىرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.