تلويزيون خاموش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

امروز تلويزيون رويداد ورزشــي خاصي را پوشــش نميدهد و بهتر اســت تلويزيون را خاموش كنيد و چند ساعتي را هم با خانواده تان بگذرانيد. اين كار باعث ميشود آخر هفته كه ميخواهيد رقابتهاي هفته دوم ليگ را تماشــا كنيد، كمتر مورد انتقاد غيرفوتباليها قرار بگيريد. اين نصيحت را از ما قبول كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.