برانكو: بايد دست پر از تبريز برگرديم

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند -

تمرین روز گذشــته پرســپولیس با حضور همه بازیکنان و پشت درهاي بسته برگزار شد. سرخپوشان تمرین را در نوبت بعدازظهر و از ســاعت 17:30 دقیقه آغاز کردند. تنها غایب ایــن تمرین مارکو بود که به دلیل بیماري نتوانســت در تمرین حضور داشته باشد.

برانکو پیش از شــروع تمرین، نکاتي را براي بازیکنان تشــریح کرد. ســرمربي قرمزپوشــان گفت: ما ميتوانیم از تبریز با دست پر برگردیم چرا که از هر نظر نسبت به حریف برتر هســتیم و باید بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم و با 3 امتیاز شیرین به پایتخت باز گردیم.

سپس بازیکنان زیر نظر چوك به گرم کردن پرداختنــد و گلرها هم با ایگور کار خودشان را آغاز کردند. سانتر از جناحین و ضربــه بــه ســمت دروازه بخش بعدي تمرین بود.

فوتبــال درون تیمي با ســه دروازه در نیمــي از زمین بخش بعــدي تمرین قرمزپوشــان بود که زیر نظــر کادر فني انجام شد. بازیکنان پس از تمرین، بدنها را سرد و راهي رختکن شدند.

بعــد از پایان تمرین برانکو اســامي نفرات تیم بــراي دیدار بــا تراکتور را به شــرح زیر اعالم کرد: علیرضــا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، ابوالفضل درویشوند، ســیدجالل حسیني، شــجاع خلیلزاده، محمد انصاري، حســین ماهیني، محسن ربیعخــواه، صــادق محرمــي، کمــال کامیابينیا، محســن مســلمان، فرشــاد احمدزاده، سیامک نعمتي، شایان مصلح، وحید امیري، احســان علوانزاده، مهدي طارمي و گادوین منشا.

بدیــن ترتیــب پرســپولیس براي دیدار برابر تراکتورســازي، با 18 بازیکن راهــي تبریز خواهد شــد. آخرین تمرین پرســپولیس پیــش از ســفر بــه تبریز، امروز چهارشــنبه در نوبــت صبح برگزار ميشــود. دیدار تیمهاي تراکتورسازي و پرسپولیس از ساعت03:91 روز پنجشنبه 12 مردادماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.