حامد بيكزاده : اول اصفهانيان من را كتك زد

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند - مهديه دريابيگي ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

درگیــري فیزیکي یک داور با فریدون اصفهانیان در شــب انتخــاب بهترینهاي لیگ حســن ختام این مراسم پرماجرا بود. اطرافیــان اصفهانیان اما براي اینکه شــان رییس کمیتــه داوران بیــش از این پایین نیاید، او را به طرف آسانسور هدایت کردند اما داور شاکي صدایش را باال برد تا به نوعي افشاگري کند. اما خیليها بعد از این ماجرا کنجکاو شــدند تا بدانند دلیل این درگیری و ســر و صداهاي حامد بیک زاده چه بوده اســت. ایــن داور تهراني کــه دل پري از انتخابها و تصمیمات اصفهانیان دارد دلیل کارهاي یکشنبه شب خود را اینطور عنوان ميکند: «چندســال پیش آقاي اصفهانیان خواستهاي از من داشــت که چون من آن خواســته را عملي نکردم، ایشــان با من به خاطر همین لج و لجبازي ميکند.»

هــر مدیري حــق دارد کــه خودش تصمیم بگیرد و شــما مگــر ميتوانید براي آقــاي اصفهانیان تعیین تکلیف کنید؟ بیک زاده پاســخ ميدهد: «به گواه کارشناســان من از نظر فني در بهترین شــرایط هستم ضمــن اینکه آخر فصل گذشــته من براي بازي اکســین البرز و مــس کرمان انتخاب شــدم. این انتخاب آقاي کامراني فر بود اما آقــاي اصفهانیان به جاي من راکي را به آن مسابقه فرســتاد. راکي همان داوري است که چند ســال پیش با عسگری درگیر شد و در کمیتــه انضباطي پرونــده دارد بعد از ایــن ماجرا بود که آقاي کامرانيفر قهر کرد و ماجراي استعفایش ســر زبانها افتاد. در آن زمان هم آقاي اسدي از اقاي اصفهانیان توضیح خواســت و گفت چرا راکي را براي آن مسابقه فرســتادي.» این داور در ادامه ميگوید: «در فصل جاري هم کمیته داوران اسامي داوران لیگ یک را اعالم کرد اما نام من نبود. من از آقاي شیرازي رییس هیات فوتبال خواســتم با آقاي اصفهانیان صحبت کند اما در پاســخ آقاي شــیرازي پاســخ درستي نداشــتند به همین دلیل خودم در مراســم بهترینها به سراغشان رفتم. گفتم آقاي اصفهانیان شما با من مشکل داري که ایشان به صراحت گفت بله؛ سخنرانيهایي کــه موقع انتخــاب داوران ميکردي یادت هست؟ بعد هم زیر چانه من زد یعني ایشان در اصل درگیري فیزیکي را آغاز کرد و من در جواب زیر دستشان زدم.

«اصفهانیــان در ادامــه گفــت برو با رییس ات بیا؟ »چنین چیزي صحت دارد؟ بیکزاده در پاســخ ميگوید: «ایشان گفت باید از طریق رییس ات که آقاي شــیرازي باشــد پیگیر شــوي من هم گفتم ایشــان پیگیري کرد پاســخي نشــنید و من خودم وارد ماجرا شــدم.» ایشــان ميگوید من از طریــق آقاي کامراني فر تحریک شــدم در حالي که چنین چیــزي اصال صحت ندارد. من خودم از این حق کشيها ناراحتم و پاي همه چیز ميایستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.